การประกวด "วรรณกรรมรามคำแหง"

เกณฑ์การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงจัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ทั้งประเภทร้อยกรองและร้อยแก้วในหมู่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน โดยมีเกณฑ์การประกวด ดังนี้


๑.  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด มี ๒ กลุ่ม คือ ๑.๑  กลุ่มนักเรียน๑.๒  กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 


๒.   ประเภทผลงาน มี ๒ ประเภท คือ  ๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ  (กลุ่มนักเรียน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป) ๒.๒  ร้อยแก้ว ๒.๒.๑ ประเภทเรียงความ  (กลุ่มนักเรียน) ๒.๒.๒ ประเภทเรื่องสั้น (กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

๓.   เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ๓.๑   ต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ๓.๒   เป็นเรื่องที่เขียนโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลผลงานของผู้อื่น  ๓.๓   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ๓.๔   เนื้อเรื่องไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓.๕   ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A๔   ตัวอักษรแบบ Angsana   ขนาด ๑๖ point ๓.๖   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท แต่ส่งได้ประเภทละ ๑ สำนวนเท่านั้น ๓.๗   ส่งต้นฉบับจำนวน ๕ ชุด  (พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้แผ่นหลังสุดของผลงาน) โดยคณะกรรมการจัดการประกวดไม่จัดส่งต้นฉบับคืน ๓.๘   งดการพิจารณามอบรางวัลสำหรับผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด ทั้งนี้การตัดสิน        ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๔.  ผลงานที่จัดประกวด ๔.๑ กลุ่มนักเรีย ๔.๑.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ความยาว  ๘ – ๑๐ บท ๔.๑.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ หัวข้อ “สังคมไทยในทศวรรษหน้า”  ความยาว ๓ – ๕ หน้ากระดาษ A๔ 
 
* หมายเหตุ :  ผู้ส่งผลงานในกลุ่มนี้ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนจากโรงเรียน
 
๔.๒   กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป๔.๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ                      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ความยาว  ๑๐ – ๑๒ บท
 
๔.๒.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้นแนวสร้างสรรค์สังคมไทย ความยาวไม่เกิน ๗ หน้ากระดาษ A๔
 
๕.  รางวัล

๕.๑ กลุ่มนักเรียน       ๕.๑.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ รางวัลยอดเยี่ยม   ๑   รางวัล เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย   ๑  รางวัล เงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร        ๕.๑.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรียงความรางวัลยอดเยี่ยม   ๑   รางวัล เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย   ๑  รางวัลเงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

๕.๒ กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๕.๒.๑ ร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ รางวัลยอดเยี่ยม   ๑   รางวัล เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย   ๑  รางวัลเงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ๕.๒.๒ ร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม   ๑   รางวัล เงินสด   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย   ๑  รางวัลเงินสด   ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร
* หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ 
 
 
ส่งผลงานตั้งแต่  ๑ มิถุนายน  –   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔   
 
ที่อยู่เพื่อส่งผลงาน : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง        หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  ๑ ๐ ๒ ๔ ๐  (รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง – ระบุกลุ่ม และประเภทผลงาน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.human.ru.ac.th/

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยWriter' Association of Thailand
๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐๐๒๙๑๐๙๕๖๕

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์