ห้องเรียนคุณครูลมุน ทนโคกสูง

ภาคเรียนที่ 1/2556


รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัส ง21101


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14


 รายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร  รหัส ง20258


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13


ภาคเรียนที่ 2/2555


รายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร  รหัส ง20258


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14


ภาคเรียนที่ 2/2555


รายวิชา การจัดการ Windows และ Office รหัสวิชา ง20249


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม คาบเรียนที่ 1-2 วันพุธ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม คาบเรียนที่ 6-7 วันศุกร์


ภาคเรียนที่ 2/2555


รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง21101


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน


1.ให้บอกประวัติคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ


2.ให้นักเรียนอธิบายการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์  มาพอเข้าใจ


3.ให้นักเรียนอธิบายการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา  มาพอเข้าใจ


4.ให้นักเรียนอธิบายการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการคมนาคมขนส่ง  มาพอเข้าใจ


 หน่วยการเรียนรู้ทที่ 2  การทำงานของคอมพิวเตอร์


Coolชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10


 


 


ภาคเรียนที่ 1/2555


รายวิชาเทคโนโนโลยีและการสื่อสาร รหัส ง20258


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนทุกคนสร้างบล็อกส่งงานดังต่อไปนี้


1. อาเซียนมีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง


2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง


3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร


ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนที่ไม่นำเสนองานหน้าชั้นเรียน  ให้ทำงานส่งดังต่อไปนี้ (เฉพาะคนที่ไม่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน)


1.ให้บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานมีอะไรบ้าน  ตอบเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด


2. การนำเสนองานที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ  คืออะไรบ้าง  อธิบายให้ละเอียด


3. ปัจจัยในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองานมีอะไรบ้าง  ตอบให้ละเอียด


ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนอธิบายคำว่า "อาเซียนกับประเทศไทย"


ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้   (10 คะแนน)


1.ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม มีอะไรบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ


2.โครงสร้างโปรแกรมมีทั้งหมดกี่รูปแบบ  ได้แก่อะไรบ้าง


3.ให้บอกความหมายของโครงสร้างตามลำดับมาพอเข้าใจ


ใบงานที่ 5  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (10 คะแนน)


1.ให้นักเรียนบอกความหมายของโครงสร้างแบบมีทางเลือก


2.โครงสร้างแบบมีทางเลือกมีกี่ประเภท  อะไรบ้างพร้อมอธิบายพอเข้าใจ


ใบงานที่ 6 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)


1.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ


2.ให้นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของภาษาซี  และข้อดีข้อเสียของภาษาซี


      Coolชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


      Winkชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7


      Innocentชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13


       Laughingชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/17


ภาคเรียนที่ 1/2555


รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ง21101


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  พร้อมกับเขียนคำถาม


1.  ให้บอกจุดเด่นของคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล


2.  ให้บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์


3. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกได้เป็นกี่หน่วย  อะไรบ้าง  พร้อมอธิบาย


4. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง


ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  พร้อมกับเขียนคำถาม


1. ให้บอกความแตกต่างของหน่วยความจำหลักรอมและหน่วยความจำหลักแรม


2. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยความจำหลัก  และหน่วยความจำรอง


3. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับเข้า  พร้อมอธิบาย


4. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออก  พร้อมอธิบาย


ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนทุกคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญหาชาวบ้านของท้องถิ่นในประเทศไทย  หรือเรื่องที่มีประโยชน์


               มาคนละ  1  เรื่อง


               ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5


               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11


               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13


ภาคเรียนที่ 1/2555


รายวิชา การจัดการ Windows และ Office รหัส ง20249


ใบงานที่ 1    ให้บอกประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน


ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ  มาเป็นข้อ ๆ


ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ


ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ


            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7


 


 


 


ภาคเรียนที่ 2/2554


Frownรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16


 


ภาคเรียนที่ 1/2554


รายวิชา  งานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัส ง21101


      Smileชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/5


      Coolชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11


      Innocentชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13


           ให้นักเรียน ชั้น ม. 1/13  สืบค้นข้อมูลเรื่องที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจส่งครู  1  เรื่อง เป็นคะแนนทักษะ 10 คะแนน


           ให้ส่งก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2554 


รายวิชา  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  รหัส ง23258


     ให้นักเรียนสร้างบล็อก  เพื่อตอบคำถามตามใบงานที่ 1-2


     ใบงานที่ 1  ให้บอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop  อย่างน้อย  5  ข้อ


     ใบงานที่ 2  ให้เลือกเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop  จำนวน  3  เครื่องมือ  พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน


      Smileชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3/3


      Winkชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3/15 

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

http://www.thaigoodview.com/node/146531

ด.ช.พิชชากร โลหณุต ม.3/4 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/141474

ด.ช.พัสกร ฉัตรเสน ม.1/11 เลขที่19 

http://www.thaigoodview.com/node/141038

ศิริชัย  บรรเทากุล  ม.3/3   เลขที่ 10

 

ด.ช.สถาพรเนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 ข  เลขที่ 40

ใบงานที่ 3 

เด็กชายกรกมล  สุขทะเล  ม. 1/5 ก. เลขที่ 1

 http://www.thaigoodview.com/node/140746

ใบงานที่ 2

เด็กชายกรกมล  สุขทะเล  ม. 1/5 ก. เลขที่ 1

 http://www.thaigoodview.com/node/140742

http://www.thaigoodview.com/node/140113 ส่งใบงานที่1 ด.ช.เมธา เกี้ยวไธสง

http://www.thaigoodview.com/node/139386

ใบงานที่ 2 ด.ช.ติณห์ ศรีอินทร์ เลขที่8 ม.1/11

http://www.thaigoodview.com/node/139369

ใบงานที่ 2 

ด.ช.จิรพนธ์ บูรณรัช เลขที่4 ม.1/11

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/138864

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138706#comment-form

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/138491

  เทคนิคออกกำลังสมอง  เทคนิคออกกำลังสมอง ยังเป็นที่น่าสงสัยว่ามนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ตรงไหน ถ้าพูดตามพุทธศาสนา เราต่างกับสัตว์ที่จิต แต่ถ้าพูดในแย่วิทยาศาสตร์ แน่นอนย่อมต่างกันที่สมอง เพราะสมองนั้นถือว่าเป็นอวัยวะสั่งการการทำงานของคนเรา ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด อย่าให้เสื่อมก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอัตราของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควร ในอายุที่น้อยลง ดังนั้น เราจะมาดูแลสมองของเราด้วยกัน 9 วิธีง่ายๆ

น้ำมันมะกอก สาระพัดประโยชน์ ลดเสียงกรน   คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันมะกอก เป็นนำมันพิเศษที่มีสรรพคุณแก้สาระพัดโรค ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จึงช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะการแก้อาการนอนกรนได้อีกด้วย วันนี้มีทำความรู้จัดน้ำมันมะกอกกันดีกว่าครับ มะกอกจัดเป็นผลไม้ที่มีเม็ดในแข็ง หนึ่งลูกจะมีหนึ่งเมล็ด เป็นพืชที่ทนได้ทุกสภาวะอากาศ ดอกมะกอกจะออกช่อในช่วงปลายฤดูหนาว มีดอกเล็กๆ สีขาว ผลจะโตเต็มที่ประมาณ 7-8 เดือนหลังออกดอกลำต้นจะสูงตั้งแต่ 3

วิธีกินอาหารเพื่อสุขภาพดี 

ช่วงนี้เทรนกินอาหารเพื่อสุขภาพดีกำลังมาแรงแซงโค้งการกิน อาหารฟาสต์ฟู้ด ง่ายแพง เร็ว และสุขภาพเสีย เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ทุกวันนี้ แต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหกูรูมากมายเรื่องอาหารการกินนั้น บางคนก็บอกว่า ห้ามกิน ห้า่มกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่างเต็มที่มาฝาก 1. กินอาหารเช้า

บริหารความเสี่ยงกับงานฟรีแลนซ์  สมัยนี้งานช่างหายากหาเย็นจริงๆ เด็กจบใหม่มาปีละเป็นแสนคน หลายคนจึงเลือกวิธีหางานแบบฟรีแลนซ์กลายเป็นอาชีพยอดฮิตไปแล้ว การทำงานฟรีแลนซ์มีอิสระ และในบางครั้งได้ผลตอบแทนดีกว่าคนที่มีงานประจำด้วยซ้ำ แถมไม่ต้องทำงานซ้ำซากจำเจ ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งมาตอกบัตรหรือสแกนนิ้วมือ คอยนั่งมองนาฬิกาเดินให้จิตตก ในการเป็น Full-time freelance หรือ ฟรีแลนซ์เต็มเวลานั้น คุณจะทำงานเมื่อคุณอยากทำ คุณสามารถพักร้อนได้นานเท่าที่คุณต้องการ

สิ่งต้องห้ามหลังมื้ออาหาร  

สิ่งต้องห้ามหลังมื้ออาหาร อาหารนับเป็นสิ่งที่สำคัญของมนุษน แต่คุณรู้ไหมว่าหลังจากที่คุณกินอาหารแต่ละมื้อไปแล้วนั้น มีสิ่งต้องห้ามทำหลังมื้อ จะเป็นอัตรายต่อร่างกาย และที่สำคัญ ข้อห้ามพวกนั้นเรามักจะทำบ่อยด้วยสิ วันนี้ผมเลยมานำมาเสนอข้อห้ามหลังมืออาหารหลัง 1. ห้ามสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่หลังอาหารนับเป็ฯสิ่งที่โปรดปรานของเหล่าสิงอมควัน แต่ผลการทดสอบที่พิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการสูบบุหรี่หลังรับประทานอาหารเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ถึง 10 ม้วนหรือมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่า 10 เท่าเลยทีเดียว)

วิธีกินอาหารเพื่อสุขภาพดี

ช่วงนี้เทรนกินอาหารเพื่อสุขภาพดีกำลังมาแรงแซงโค้งการกิน อาหารฟาสต์ฟู้ด ง่ายแพง เร็ว และสุขภาพเสีย เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ทุกวันนี้ แต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหกูรูมากมายเรื่องอาหารการกินนั้น บางคนก็บอกว่า ห้ามกิน ห้า่มกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่างเต็มที่มาฝาก 1. กินอาหารเช้า

บริหารความเสี่ยงกับงานฟรีแลนซ์

สมัยนี้งานช่างหายากหาเย็นจริงๆ เด็กจบใหม่มาปีละเป็นแสนคน หลายคนจึงเลือกวิธีหางานแบบฟรีแลนซ์กลายเป็นอาชีพยอดฮิตไปแล้ว การทำงานฟรีแลนซ์มีอิสระ และในบางครั้งได้ผลตอบแทนดีกว่าคนที่มีงานประจำด้วยซ้ำ แถมไม่ต้องทำงานซ้ำซากจำเจ ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งมาตอกบัตรหรือสแกนนิ้วมือ คอยนั่งมองนาฬิกาเดินให้จิตตก ในการเป็น Full-time freelance หรือ ฟรีแลนซ์เต็มเวลานั้น คุณจะทำงานเมื่อคุณอยากทำ คุณสามารถพักร้อนได้นานเท่าที่คุณต้องการ

 น้ำมันมะกอก สาระพัดประโยชน์ ลดเสียงกรน

คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันมะกอก เป็นนำมันพิเศษที่มีสรรพคุณแก้สาระพัดโรค ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จึงช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะการแก้อาการนอนกรนได้อีกด้วย วันนี้มีทำความรู้จัดน้ำมันมะกอกกันดีกว่าครับ มะกอกจัดเป็นผลไม้ที่มีเม็ดในแข็ง หนึ่งลูกจะมีหนึ่งเมล็ด เป็นพืชที่ทนได้ทุกสภาวะอากาศ ดอกมะกอกจะออกช่อในช่วงปลายฤดูหนาว มีดอกเล็กๆ สีขาว ผลจะโตเต็มที่ประมาณ 7-8 เดือนหลังออกดอกลำต้นจะสูงตั้งแต่ 3


นายวีรภัทร ขอพึ่งกลาง ม.3/3 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/114370

http://www.thaigoodview.com/node/114325

http://www.thaigoodview.com/node/114320

http://www.thaigoodview.com/node/114258

http://www.thaigoodview.com/node/114251

http://www.thaigoodview.com/node/114249

รูปภาพของ rsm49922

http://www.thaigoodview.com/node/114236

ห้อง3/3 ก. เลขที่2 ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์