วงจรชีวิตยุง

วงจรชีวิตของยุง

ใน ประเทศไทยมีประมาณ 400 ชนิด