เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง
 
           การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนอง

                       หญ้าปล้อง 
อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  

ผู้ศึกษาวิจัย           นายภิรมย์
คำบุญเกิด
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อ

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

การศึกษาครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา
2553   จำนวน  16  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และค่า            ร้อยละ

ผลการศึกษา
พบว่าด้านบริบท มีการกำหนด หลักการ เหตุผล
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
มีการกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองและมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนสนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
โรงเรียนจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและประจำห้องเรียน  มีการจัดป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม คำขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน
และจัดสภาพโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ   ด้านปัจจัยนำเข้า
มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  รวมทั้งชี้แจงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้คณะครูทราบ
 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแบบถาวร
โดย วัด โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม  ด้านกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้ตามขั้นตอน
และ ด้านผลผลิต พบว่า ครูและนักเรียนแสดงออกซึ่งการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะครูและนักเรียน  มีการดูแลร่างกายและการแต่งกายที่เรียบร้อย
ครูและนักเรียนดำรงชีวิตอยู่อย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม  เกิดความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันของบุคลากร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์