บทคัดย่อ เรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ม

ชื่อเรื่อง                ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตรา
ตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาล    บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี               

ชื่อผู้วิจัย               นางสุไลนีย์   เบญอาเหม็ด

ระดับชั้น               ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล    บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี               

ปีการศึกษา            2553   

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกมาตราตัวสะกด
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนก่อนและหลังจากการใช้ชุดฝึก และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึก เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2553  นักเรียนรวม 32  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 40  แผน  40  ชั่วโมง ชุดฝึกมาตราตัวสะกด จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า E1 / E2  และ ค่า  t-test

 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.     ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่สร้างและพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/ 83.28

2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.     ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกมาตราตัวสะกด ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  มีค่าเท่ากับ  0.6346  แสดงว่าชุดฝึกมาตราตัวสะกด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากกว่าเดิมร้อยละ 63.46

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์