บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเร

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ
จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย นางฮารีย๊ะ บิลกาญจน์
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระโดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำด้วยสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระโดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 32 คน ซึ่งไดมาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) โดยมีแบบแผนการวิจัย คือ
One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระโดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.90
2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่าน และการเขียนสะกดคำด้วยสระ โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์