บทคัดย่อ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E)เรื่องการดำรงชีวิตของพืช

ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้วิจัย นายมะสอรี  มีเหาะ  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๑  บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช           ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักร   การเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิต  ของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  4) เพื่อศึกษา      ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนเทศบาล  ๑  บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  จำนวน  33  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ   หาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  9  แผน  เวลา  22  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  ระหว่าง  0.23 – 0.76          ค่าอำนาจจำแนก  (D)  ระหว่าง  0.46 – 0.76  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  แบบวัด     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  ()  เท่ากับ  0.80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test  (Dependent  Samples)
 ผลการวิจัยพบว่า
     1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5  ขั้น (5E) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.82/80.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนดไว้
     2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ  0.6427  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 64.27
     3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
     4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์