มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับโควตานักกีฬา

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2554


       คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
       1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสููตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
       3.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯเห็นว่าไม่เป้นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
       4.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
       5.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเงื่อนไขของประเภทโควตาที่กำหนดไว้
       หมายเหตุ
       1.กรณีผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะใช้ GPAX 4 ภาคการเรียน
       2.ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจะใช้ GPAX 6 ภาคเรียน


       คุณสมบัติเฉพาะ
       1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทั่วประเทศ
       2.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ชั้นม.4-5) หรือ 6 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ชั้นม.4-6)ตามเกณฑ์ซึ่งกำหนด
       3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น กรีฑา ฟุตบอล  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทควันโด เปตอง ลีลาศ ฯลฯ
       4.ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดช้อหนึ่ง ดังนี้
       4.1เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติหรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือสโมสรชั้นนำ
       4.2เคยได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในข้อ 3. คุณสมบัติทั่วไป
       4.3เคยได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหรือนานาชาติ
       5.ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตานักกีฬา จะต้องให้ความร่วมมือด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง


       หลักฐานการสมัคร
       1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว(รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 ใบ
       2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  4 ภาคการศึกษา (ปพ.1:4)จำนวน 1 ชุด
       3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
       4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
       5.เกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถด้านกีฬ่าประเภทต่าง ๆ  ที่นักเรียนได้รับ หรือใบรับรองความสามารถทางด้านกีฬาของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
       6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
       ส่งเอกสารการสมัคได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 (วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครโควตานักกีฬา)
       การรับสมัคร ให้สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยผุ้สมัครสามารถเข้าศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์(http://www.wu.ac.th/ หรือ http://quota.wu.ac.th)และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2554

       ทางด้านโควตานักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีการสอบข้อเชียน รวมจำนวน  1,915 คนกำลังเปิดรับสมัครรอบที่  3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554


       คุณสมบัติผู้สมัคร
       1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น
       3.ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯเป็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
       4.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติ หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
       สนใจส่งใบสมัครและหลักฐานแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียนไปที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศุนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาสลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 (ใบสมัครโควตานักเรียนภูมิลำเนา 14 จังหวัด)


       ทางด้านโครงการรับตรงทั่วประเทศ(ยกเว้นนักเรียนภูมิลำเนา 14 จังหวัดภาคใต้)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,455 คน รับสมัครรอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554


       คุณสมบัติผู้สมัคร
       1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       2.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนต้องตั้งอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้
       3.ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
       4.ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
       ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา คือระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-5
       สนใจสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ http://quota.wu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลโควตาได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3101-12
       สำหรับการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษาได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 68 คน รับผุ้ที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6หรือเทียบเท่า ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554


       คุณสมบัติผูู้สมัคร
       1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       2.ต้องเป้นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
       3.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีุบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
       4.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
       5.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเงื่อนไขของประเภทโตวตาที่กำหนดไว้
 

       คุณสมบัติเฉพาะ ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา
       1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
       2.ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา(GPAX)รวม 4 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ชั้นม.4-5) หรือ  6 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ชั้นม.4-6)ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       3.ต้องมีคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา ข้อใดช้อหนึ่ง ดังนี้
       3.1เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นดนตรีไทย ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีสากล นาฎศิลป์ไทย นาฎศิลป์สากล การละคร การขับร้อง และการสร้างผลงานด้านวรรณกรรม โดยมีประสบการณ์การแสดงบนเวที หรือได้รับรางวับระดับจังหวัดขึ้นไป โดยมีเกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงาน หรือเอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา และสามารถสละเวลาในการฝีกซ้อมเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
       3.2เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นผู้นำในระดับโรงเรียน หรือเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ เช่นการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมคณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจร หรือเอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา และสามารถสละเวลาในการเข้าร่วมงานหรือทำกิจกรมของมหาวิทยาลัยได้
       3.3เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมวิชาการ มีความสามารถในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์  หรือได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการระดับจังหวัดหรือสูงกว่า โดยมีเกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงาน หรือเอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา


       หลักฐานการสมัคร
       1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว(รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 ใบ
       2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา(ปพ.1:4) จำนวน 1 ชุด
       3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
       4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
       5.สำเนาเกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงาน หรือเอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาถึงผลงานที่นักเรียนได้รับ จำนวน 1 ชุด
       6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด
       ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 (วงเล๋บมุมซองว่า ใบสมัครโควตาพิเศษ) ใบสมัครสามารถสั่งพิมพ์ได้จาก http://quota.wu.ac.th/ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์