เกษตรศาสตร์ สอบตรง สาขาวิชาดนตรีตะวันตกและวิชาดนตรีไทย

           ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกและวิชาดนตรีไทย ปีการศึกษา 2555 จำนวน 70 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2554


         จำนวนเปิดรับ
         -สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี จำนวน 35 คน
         -สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี จำนวน 35 คน


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544
         3.เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลปไทย และตะวันตก
         4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         5.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรุปถ่ายในช่องที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 โดยใข้รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลไว้ที่ด้านหลังของรูปด้วย
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         3.ซองจดหมายเปล่าขนาดมาตรฐาน เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้สมัครอย่างชัดเจน
         4.ค่าสมัครสอบ 550 บาทโดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์สั่งจ่ายปณ.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในนามประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
         สนใจรับใบสมัครได้ที่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 0-2942-8891-2,0-2579-9529 หรือศึกษารายวิชาที่ต้องสอบและดาวน์โหลดใบนสมัครได้ที่ http://music.hum.ku.ac.th/


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์