มหาวิทยาลัยบูรพารับตรง 4,859 คน

มหาวิทยาลัยบูรพา   จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 รวมภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน 4,859 คน ครั้งที่  1   รับสมัครระหว่าง   10-30 พฤศจิกายน 2554     ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่     10 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2555


       คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
       1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้ง 2 ประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยัดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)
       2.การสมัครรับตรง ครั้งที่ 1 ผุ้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT และ  PAT
       3.การสมัครรับตรง ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT,PAT และวิชาสามัญ
       4.มีความประพฤติเรียบร้อย
       5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
       6.มีคุณสมบัติเฉพาะที่หลักสูตร/สาขาวิชาที่กำหนด


       หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
       1.ใบสมัครที่พิมพ์จาก เวบไซต์ http://service.buu.ac.th/
       2.ใบแสดงผล GAT ,PAT และใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ(สำหรับผุ้ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2)
       3.สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4)ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคต้น)
       4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
       5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
       6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้ามี)
       7.สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทสไทยที่รับรองสำเนาถูกต้อง(สำหรับบุคคลต่างด้าว)                 


       มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 รับทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน 3,524 คนสมัครระหว่างวันที่  10-30 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2555


       คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
       1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 12 จังหวัดคือ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทราปราการ สระแก้ว สระบุรี
       2.การรับสมัครรับตรงครั้งที่ 1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT และ PAT
       3.การรับสมัครรับตรงครั้งที่  2  ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT , PAT และ วิชาสามัญ
       4.มีความประพฤติเรียบร้อย
       5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
       6.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด


       หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์
       1.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เนต
       2.ใบแสดงผลคะแนน GAT,PAT และใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ(สำหรับผู้คัดเลือกครั้งที่ 2)
       3.สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคต้น)
       4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
       5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
       6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
       7.สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรองสำเนาถูกต้อง(สำหรับบุคคลต่างด้าว)
       สนใจสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 2643,2710 และ 0-3839-0520 โทรสาร 0-3874-5794 เวบไซต์ http://service.buu.ac.th/


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์