จุฬาฯ รับตรงประจำปีการศึกษา 2555

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2,205 คน รับสมัครระหว่าง 6-10 กุมภาพันธ์ 2555 ทางอินเตอร์เนตที่ http://www.atc.chula.ac.th/
       ผู้ที่สมัครโครงการรับตรง(แบบปกติ) จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ต่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรับตรง(แบบปกติ)

       คุณสมบัติทั่วไปของผูู้สมัคร
       1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       2.เป็นผู้ืที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
       3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
       4.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตัเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด(ถ้ามี)
       5.มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ(PAT)ครั้งที่ 1/2555(สอบวันที่ 8-11 ตุลาคม 2554)ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอลทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
       6.ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤศ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สอบวันที่ 7-8 มกราคม 2555)ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอลทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
       7.ผลการทดสอบวิขา CU-Science(วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร(เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์)


       คุณสมบัติเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       2.เป็นผุ้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ตามที่กำหนด ดังนี้
       2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50


       คุณสมบัติเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ประเภทสามัญศึกษา)
       2.เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
       3.มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค และความพิการอันเป็นอุปสรรตต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรม(สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และสถปัตยกรรมผังเมือง)

       คุณสมบัติเฉพาะคณะรัฐศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
       2.เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

       คุณสมบัติเฉพาะคณะครุศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       2.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่กำหนด ดังนี้
       2.1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00สำหรับผู้สมัครสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายวิทย์)และมัธยมศึกษา(สายศิลป์)และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายศิลป์)วิชาเอกภาษาเยอรมัน
       2.2ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00สำหรับผู้สมัครสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายวิทย์)และมัธยมศึกษา(สายศิลป์)และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายศิลป์)วิชาเอกภาษาเยอรมัน


       เงื่อนไขคณะฯ
       -ผู้ัผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายวิทย์)และมัธยมศึกษา(สายศิลป์)ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาและจะต้องเลือกวิชาเอกตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนด
       -ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา(สายศิลป์)วิชาเอกภาษาเยอรมัน จะต้องเลือกวิชาเอกภาษาเยอรมัน และอีกหนึ่งวิชาเอกตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนด


       คุณสมบัติเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
       2.เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

       คุณสมบัติเฉพาะคณะนิติศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
       2.เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ตามที่กำหนดดังนี้
       2.1ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
       2.2ผู้ที่สำเร้จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่่ต่ำกว่า 2.75


       คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์
       1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์(ไม่รับพิจารณาผู้สอบเทียบกศน.)
       2.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
       3.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25


       คุณสมบัติเฉพาะคณะอักษรศาสตร์
       1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
       2.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ตามที่กำหนด ดังนี้
       2.1ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
       2.2ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75


       หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
       1.ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2555 ที่พิมพ์จากเวบไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/ พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 ใบ(รูปขนาด 3x4ซม.เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
       2.ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับผุ้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้คำนวณเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย(ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3.สำเนาบัตรประจำตัวประฃาฃน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
       4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
       5.สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
       6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน)(ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
       รับสมัครวิธีรับตรง(แบบปกติ) รับสมัครโดยทางอินเตอร์เนตที่ http://www.atc.chula.ac.th/ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์