มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุน โครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา”

           มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนโครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ในปีการศึกษา 2555 คัดมอบระดับปริญญาตรี จำนวน  84 ทุน  จาก  23  คณะ  
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

         คุณสมบัติ
         1.  เป็นผู้มีครอบครัวฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
         2.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1ประจำปีการศึกษา 2555
         3.  เป็นผู้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
         4. มีความตั้งใจและมีศักยภาพในการศึกษาได้
         5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
         การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
         1. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347  พหลโยธิน  87
ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
         2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/องค์กรต่าง ๆ
         เอกสารประกอบการรับสมัคร
         1  รูปถ่าย 1 นิ้ว  1  ใบ
         2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ
         3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร    จำนวน  1  ฉบับ
         4  ใบแสดงผลการศึกษา  4 ภาคการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ
         5  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ
         6  แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย
         7  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
         8  หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชุน / ท้องถิ่น / หรือหน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร  ฯลฯ
         เงื่อนไขการรับทุนศึกษา
         1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือจิตอาสา
         3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  3  ชั่วโมง/สัปดาห์
         4. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนให้แก่นักศึกษา
         กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
         -รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  -  10  ตุลาคม  2554  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรา
ของไปรษณีย์
         -ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่  10  พฤศจิกายน  2554
         -ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก  รายละเอียดดูได้จาก  http://www.rsu.ac.th/ 
         -ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่   2  ธันวาคม   2554
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครหรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 และประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/องค์กรต่างๆ
         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  จะได้รับการยกเว้น  ค่าหน่วยกิต  และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
         สนใจสอบถามรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2791-5510-10


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์