หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bvs10602

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที่โปรเเกรมได้กําหนดไว้  โดยตัวเครื่องคอมพพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าฮาร์เเวร์  จะมีส่วนประกอบสําคัญขั้นพื้นฐาน ๕ หน่วย  ซึ่งเเต่ละหน่วยจะมีหลักการทํางาน  ดังนี้

    ๑. หน่วยรับข้อมูล (input  unit) ทําหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็ยที่หน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์  จากนั้นเมื่อมีคําสั่งให้ประมวลผล  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจําจะถูกส่งไปยังหน่วยปนะมวลผล

    ๒.หน่วยประมวลผลกลาง (central  processing  unit) ทําหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจําหลัก     ๓.หน่วยความจําหลัก (main  memory) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิอยู่เท่านั้น  ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรเเกรมนั้นจะสูญหายไป     ๔.หน่วยเเสดงผล (output  unit) ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลการเเสดงผลหรือจักเก็บไว้ที่หน่วยความจํารอง

    ๓.หน่วยความจําหลัก (main  memory) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น  ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรเเกรมนั้นจะสูญหาย

    ๔.หน่วยเเสดงผล (output  unit) ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาเเสดงผลหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจํารอง

    ๕.หน่วยความจํารอง (secondary  storage) ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเเละโปรเเกรมต่างๆเพื่อนํามาใช้อีกครั้งในภายหลังได้  เเม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลเเละโปรเเกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย