Workshop และรับเกมส์กระดาน SIM Democracy "เมืองประชาธิปไตย" ฟรี !!!

รูปภาพของ supatkul

เกมส์กระดาน SIM Democracy "เมืองประชาธิปไตย"
สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และ บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด

     ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วม Workshop กับครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทดลองเล่นเกมกล่อง ตอบข้อซักถาม และการมอบเกมกล่องประชาธิปไตยไปใช้เพื่อการเรียนรู้ต่อไป

 “เฟรดดิคนอร์แมน-เชนจ์ฟิวชั่น-คลับคลีเอทีฟ” ผุดเกมประชาธิปไตย SIM Democracy
หวังปูพิ้นฐานเด็กไทยรู้จักสิทธิและหน้าที่ เปิดรับสมัครครูสนใจร่วมพลิกโฉมประชาธิปไตยอบรม 25 ตุลาคมนี้

     มูลนิธิ FRIEDRICH NAUMANN ประเทศไทย ( หรือ FNF) ร่วมกับ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (ChangeFusion) และกิจการเพื่อสังคม บริษัท คลับครีเอทีฟ จำกัด (Club Creative Co. ltd) รับสมัครครูสนใจจำนวน 200 ท่าน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เกมส์กระดานประชาธิปไตย” ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น. ถึง 17.00 น.  ณ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok prep) พร้อมเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับผู้พัฒนาเกมส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปบ่มเพาะนักประชาธิปไตยรุ่นเล็กระดับมัธยมต่อไป
     สำหรับ‘เกมส์กระดาน SIM Democracy เมืองประชาธิปไตย’ มีความคาดหวังให้เกมส์นี้เป็นต้นแบบของสื่อสร้างสรรค์ พลิกรูปแบบการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียน จากการอ่านและท่องจำในอดีต มาเป็นการทำความเข้าใจจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อการสอนรูปแบบใหม่เพื่อสร้างเสริมความรู้ที่สำคัญเรื่องประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม
     ในงานมีกิจกรรมหลักคือการถ่ายทอดความรู้และวิธีการใช้เกมส์กระดานนี้สู่คณะครูอาจารย์และผู้สนใจ โดยใช้วิธีการอบรมและทดลองเล่นจริง ปิดท้ายเกมส์ด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเล่น รวมทั้งการหารือในประเด็นเรื่องความคาดหวังและการนำไปปรับใช้กับหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้พัฒนานักประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ และได้รับเกมส์กล่องไปใช้จริงในสถานศึกษาระดับมัธยมต่อไป
     ทั้งนี้ หากมีคณะครูอาจารย์ สื่อ หรือบุลคลทั่วไปท่านใดที่สนใจ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพลิกโฉมการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยรูปแบบใหม่นี้ กรุณาติดต่อด่วนที่คุณเคย์ 029382636 หรือ ทางอีเมล์ kay.sach@gmail.com


1. วัตถุประสงค์ 
     เกมส์กระดาน  SIM Democracy "เมืองประชาธิปไตย" ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยต่อสาธารณชน ในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจ เกมส์กระดานนี้จะนำผู้เล่นเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องคิดและติดตามกระบวนการต่างๆตามหลักและวิถีของประชาธิปไตย สามารถแสดงให้เห็นภาพว่าปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการเมืองอย่างไรได้บ้าง เกมส์นี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
     1.1 เพื่อสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนทางเลือกใหม่ ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้น 
     1.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย น่าสนุก และน่าสนใจ
     1.3 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการสอนเรื่องประชาธิปไตยในระดับมัธยมศึกษา


2. ภาพรวมของโครงการ
     จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาคือคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยค่อนข้างจำกัด การขาดความเข้าใจเรื่องระบอบอย่างลึกซึ้งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยของประเทศ จนนำไปสู่ความขัดแย้ง และปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในที่สุด
     แนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยมีความเป็นนามธรรมสูง ซับซ้อนและตีความได้หลากหลาย การให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงค่อนข้างท้าทาย แม้ว่าจะมีผู้ให้ความรู้เหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ หนังสือ นิตยสารและรายงานทางวิชาการ แต่เยาวชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ หรือไม่ได้มีแรงกระตุ้นให้ค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจยาก ใช้รูปแบบเก่าๆที่ไม่น่าสนใจ ยิ่งประกอบกับลักษณะของเด็กไทยส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยแล้ว ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้น้อยลงไปอีกอย่างไม่ต้องสงสัย 
     การสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยในเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความสำคัญมากในการให้คนรุ่นหลังเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบตามที่ควรจะเป็นในระบอบการปกครองแบบนี้ ดังนั้น เกมส์กระดาน  SIM Democracy "เมืองประชาธิปไตย" จึงสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญ พลิกรูปแบบการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียนจากการอ่านและท่องจำในอดีต มาเป็นการทำความเข้าใจจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อการสอนรูปแบบใหม่

3. รายละเอียดโครงการ 
      ระยะที่ 1: ก่อนการผลิต และกระบวนการผลิต
      การออกแบบแนวคิด : กระบวนการค้นหาและรวบรวมแนวคิดต่างๆเพื่อหาทิศทางการออกแบบที่หลาหลาย 
          3.1.1 การวิจัยตลาด: ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้วในตลาด ทั้งเกมส์กระดานและ เกมส์ออนไลน์
          3.1.2 การวิจัยเนื้อหา: ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยเฉพาะในบริบทของเมืองไทย ระบุแง่มุมที่แตกต่างออกไปเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเกมส์
          3.1.3 การหาแนวคิด: ทำการออกแบบว่าควรเป็นเกมส์ในลักษณะไหน สื่ออะไรที่ควรถูกนำมาใช้ และบูรณาการเนื้อหาทางประชาธิปไตยที่เหมาะสมที่สุดมาผสมผสานลงไปในเกมส์
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์: นำแนวคิดที่ออกแบบไว้มาใส่ในเกมส์ ทำตัวอย่าง และทดลอง การทดลองผลิตภัณฑ์นี้ จะทำผ่าน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมปลาย คุณครูโรงเรียนมัธยมปลาย และผู้เชี่ยวชาญ

     ระยะที่ 2: อีเวนท์เปิดตัวเกมส์กระดาน และเวิร์คช็อป 
     งานอีเวนท์เปิดตัวเกมส์ จัดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ เกมส์กระดาน  SIM Democracy "เมืองประชาธิปไตย" เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ในงานจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ คือ ด้านการศึกษาเด็ก ด้านประชาธิปไตย และการออกแบบของเล่น เพื่อถกประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของเนื้อหา เป้าประสงค์และการออกแบบของเกมส์กระดานนี้ วิธีการเล่น การนำไปใช้จริงในหลักสูตร และวิธีการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องแนวคิดประชาธิไตยสำหรับนักเรียน กลุ่มเป้าหมายของงานนี้ได้แก่ สื่อต่างๆ นักข่าว นักวิชาการ อาจารย์มัธยม และยังเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจ
          3.2.1 การจัดการอีเวนท์
               กลุ่มเป้าหมายคือผู้ร่วมงาน 200 คน ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนสถานศึกษาจาก 100 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
          3.2.2 การประชาสัมพันธ์
               การประชาสัมพันธ์จะทำผ่านภาคีเครือข่ายที่มี ทั้งช่องทางสื่อทั่วไปและสื่อออนไลน์ สื่อทั่วไป อย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น กรุงเทพธุรกิจ นิตยสาร เช่น BE Magazine Bioscope  ช่องทางออนไลน์จะเน้นการประสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น Facebook Twitter และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Pages มากกว่า 30 กลุ่มที่อยู่ในแนวร่วมเครือข่าย หรือในทีวี หรือนิตยสารออนไลน์ เช่น Fineday TV และ ChangeMag หรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์หลักของภาคี เช่น Green.in.th, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (TSEO), คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ChangeFusion, สสส และอื่นๆ

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค
แหล่งที่มา: 
สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์