การศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านทับควาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
มงคล  อินทร์ทอง. (2552).  การศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7

 

                                                                               บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1) 
ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่  2 โรงเรียนบ้านทับควาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 เขต  7
               2)  เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย
 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 เขต  7  จำแนกตามเพศ  อายุ 
และระดับชั้นเรียน
  ประชากรได้แก่  นักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย
 ปีการศึกษา  2552  จำนวนทั้งสิ้น        11  คน
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ่งผู้ศึกษาได้ประยุกต์มาจาก

แบบวัดนิสัยรักการอ่าน
(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2540 : 
76)  แบ่งออก

เป็น 
2  ตอน  คือ
 ตอนที่  1  ใช้ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
  ตอนที่
 2  ใช้ถามเกี่ยวกับนิสัย               รักการอ่าน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์  ได้แก่  ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 เขต  7

 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยทั้งนักเรียนชาย    และนักเรียนหญิง  มีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง  นักเรียนอายุต่ำกว่า  11 ปีและอายุ  11 ปีขึ้นไป 
มีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง
 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  มีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลางทุกชั้น

           2.  เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  โรงเรียนบ้านทับควาย  สังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 เขต  7  จำแนกตามเพศ  พบว่า 
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีนิสัยรักการอ่านในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยนักเรียนหญิงมีนิสัยรักการอ่านมากกว่านักเรียนชาย  เมื่อจำแนกตามอายุ  พบว่า  นักเรียนที่อายุแตกต่างกันมีนิสัยรักการอ่านในภาพรวมแตกต่างกัน
โดยนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า  11 ปี  มีนิสัยรักการอ่านมากกว่านักเรียนที่มีอายุ  11 ปีขึ้นไป เมื่อจำแนกตามระดับชั้นเรียน  พบว่า  นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นเรียนที่ต่างกันมีนิสัยรักการอ่าน

ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีนิสัยรักการอ่านมากที่สุด  รองลงมาคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
มีนิสัยรักการอ่านน้อยที่สุด 
         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์