สอบก่อนเรียน เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

. ๑.สุนทรภู่เกิดในสมัยรัชกาลใด
   ก. รัชกาลที่ ๑
   ข. รัชกาลที่ ๒
   ค. รัชกาลที่ ๓
   ง. รัชกาลที่ ๕
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒. สุนทรภู่มีชีวิตรุ่งเรืองที่สุดในสมัยรัชกาลใด
    ก.รัชกาลที่ ๑
   ข. รัชกาลที่ ๒
    ค.รัชกาลที่ ๓
    ง.รัชกาลที่ ๔
 
--------------------------------------------------------------------------------

๓. นิราศเรื่องแรกที่สุนทรภู่แต่งขึ้นคือเรื่องใด
    ก.นิราศวัดเจ้าฟ้า
   ข. นิราศพระบาท
   ค. นิราศภูเขาทอง
   ง. นิราศเมืองแกลง
 
--------------------------------------------------------------------------------

๔. นิราศเรื่องสุดท้ายที่สุนทรภู่แต่งคือเรื่องใด
    ก.นิราศสุพรรณ
    ข.นิราศเมืองเพชร
    ค.นิราศเมืองแกลง
   ง. นิราศพระประธม
 
--------------------------------------------------------------------------------

๕. สุนทรภู่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “พระสุนทรโวหาร” ในสมัยรัชกาลใด
   ก. รัชกาลที่ ๑
   ข. รัชกาลที่ ๒
   ค. รัชกาลที่ ๓
    ง.รัชกาลที่ ๔
 
--------------------------------------------------------------------------------

๖. “สมอก็เกาเสาใบ ทะลุปรุไป น้ำไหลเข้าลำสำเภา” เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
    ก.กลอนสุภาพ
    ข.กาพย์ยานี ๑๑
   ค. กาพย์ฉบัง ๑๖
   ง. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 
--------------------------------------------------------------------------------

๗. “ ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงชัย มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เป็นแรง ”
เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
    ก.กลอนสุภาพ
    ข.กาพย์ยานี ๑๑
    ค.กาพย์ฉบัง ๑๖
   ง. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 
--------------------------------------------------------------------------------

๘. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสสระมากที่สุด
   ก. เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
   ข. กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
   ค. ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
   ง. กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง
 
--------------------------------------------------------------------------------

๙. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
   ก. ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง
   ข. ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
   ค. รอนรอนอ่อนอัสดง พระสุริยงเย็นยอแสง
   ง. ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๐. คำประพันธ์ต่อไปนี้ “ เถ้าแก่ชาวแม่แซ่มา เสนีเสนา ก็มาในลำสำเภา ”
แบ่งวรรคในการอ่านอย่างไร
    ก.๓/๓ , ๒/๒ , ๓/๓
   ข. ๓/๓ , ๒/๒ , ๒/๓
    ค.๓/๓ , ๒/๒ , ๓/๓
    ง.๒/๒/๒ , ๒/๒ , ๒/๒/๒
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๑. คำประพันธ์ต่อไปนี้ “ ไม่จำคำผู้ใหญ่ ศีรษะไม้ใจโยโส ที่ดีมีอะโข ข้าขอโมทนาไป ” แบ่งวรรคในการอ่านอย่างไร
   ก. ๒/๓ , ๓/๓
    ข.๓/๒ , ๓/๓
    ค.๒/๓ , ๒/๒/๒
   ง. ๓/๒ , ๒/๒/๒
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๒. การอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้เป็นการอ่านคำประพันธ์ชนิดใด “ พระชวน / นวลนอน   เข็นใจ / ไม้ขอน    เหมือนหมอน / แม่นา   ภูธร / สอนมนต์   ให้บ่น / ภาวนา   เย็นค่ำ / ร่ำว่า   กันป่า / ภัยพาล ”
    ก.กลอนสุภาพ
    ข.กาพย์ยานี ๑๑
    ค. กาพย์ฉบัง ๑๖
   ง. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๓. ข้อใดเป็นอุปมาโวหาร
    เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง
    กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
    ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง คางแข็งแรงเริง ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
    กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง พญาลอคลอเคียง แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๔. กาพย์ในข้อใดตรงกับคำกล่าวที่ว่าเพื่อมิให้ เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน
    ก.ธรณีมีราชา
   ข. จะจำคำต่อไป
    ค.พอล่อใจกุมารา
   ง. เจ้าพาราสาวะถี
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๕. “ ส่วนสุมาลี วันทาสามี เทวีอยู่งาน เฝ้าอยู่ดูแล ” จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องใด
    ก.การรู้จักดูแลคู่ชีวิต
   ข. ความมีมารยาทของภรรยา
   ค. ความรักและความเป็นห่วงสามี
   ง. ค่านิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับครอบครัว
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๖. สุนทรภู่แต่งกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาขึ้น ด้วยจุดประสงค์ใด
  ก.  เพื่อเล่านิทานให้เด็กฟัง
  ข.  เพื่อสอนให้เด็กเป็นคนดี
   ค. เพื่อชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ
    ง.เพื่อใช้เป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านเขียน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๗. แนวคิดข้อใดที่ตรงกับกาพย์เรื่องพระไชยสุริยามากที่สุด
    ก.เพราะให้พ้นทุกข์ ต้องบวชเป็นพระดาบส
   ข. บ้านเมืองจะล่มจม ถ้าคนในสังคมขาดศีลธรรม
  ค.  บ้านเมืองจะสงบสุข ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน
  ง.  บ้านเมืองจะน่าอยู่ ถ้าทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๘. ข้อใดกล่าวถึงความไม่ซื่อสัตย์ของข้าราชการ
    ก.อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี ที่หน้าตาดีดี ทำมโหรีที่เคหา
   ข. คดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา ใครเอาข้าวปลามา ให้สุภาก็ว่าดี
   ค. ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ เข้าแต่หอล่อกามา หาได้ให้ภริยา โลโภพาให้บ้าใจ
   ง. ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย ถือดีมีข้าไท ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
 
--------------------------------------------------------------------------------

๑๙. คำประพันธ์ในข้อใด มีมาตราตัวสะกดมากที่สุด
   ก. เช้าค่ำทำกิจพิธี กองกูณฑ์อัคคี เป็นที่บูชาถาวร
   ข. เห็นภัยในขันธสันดาน ตัดห่วงบ่วงมาร สำราญสำเร็จเมตตา
  ค.  ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท ฟังธรรมน้ำใจ เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ
   ง. สององค์ทรงหนังพยัคฆา จัดจีบกลีบผกา รักษาศีลถือฤาษี
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๐. คำประพันธ์ในข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่ กบ มากที่สุด
  ก.  ขึ้น กบ จบแม่ กด พระดาบสบูชากูณฑ์ ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สัตถาวร
  ข.  บำเพ็งเล็งเห็นจบ พื้นพิภพจบจักรวาล สวรรค์ชั้นวิมาน ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา
   ค. ระงับหลับเนตรนิ่ง เอนองค์พิงอิงสิงขร เหมือนกับหลับสนิทนอน สังวรศีลอภิญญาณ
   ง. ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๑. คำประพันธ์ในข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่ กน มากที่สุด
   กง วันนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร
    ข.เย็นฉ่ำน้ำฟ้า ชื่นชะผกา วายุพาขจร
   ค. พระฟื้นตื่นนอน ไกลพระนคร สะท้อนถอนทัย
    ง.จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไก่เถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๒. มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่มาตรา
    ก.๖ มาตรา
    ข.๗ มาตรา
    ค.๘ มาตรา
    งง๙ มาตรา
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๓. มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามีกี่มาตรา
    ก.๓ มาตรา
   ข. ๔ มาตรา
   ค. ๕ มาตรา
  ง.  ๖ มาตรา
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๔. ถ้าจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี จะต้องใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
  ก.  เรียน
  ข.  เรียนเสนอ
  ค.   กราบเรียน
  ง.  ขอประธานกราบเรียน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๕. ข้อใดเป็นคำลงท้ายจดหมายที่เขียนถึงสมเด็จพระสังฆราช
    ก.ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
    ข.  ขอนมัสการด้วยความเคารพ
    ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
    ง. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๖. คำราชาศัพท์ข้อใดต่างชนิดกับข้ออื่น
   ก .พระอุระ
   ข.  ธารพระกร
   ค. พระปัปผาสะ
  ง.  หลังพระชงฆ์
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๗. คำสุภาพข้อใดจับคู่ถูกต้อง
    ก.ผักบุ้ง - ผักรู้นอน
    ข.ฟักทอง - ฟักเหลือง
    ค. ผักปอด - ผักปัปผาสะ
    ง. ผักบุ้ง - ผักสามหาว
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๘. “ รากดิน ” มีความหมายตรงกับข้อใด
    ก.งูดิน
    ข. กิ้งกือ
    ค. ตะขาบ
    ง. ไส้เดือน
 
--------------------------------------------------------------------------------

๒๙. “ ผลอุลิด ” มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.  ขนุน
  ข.   ส้มโอ
  ค.  แตงโม
  ง. น้อยหน่า
 
--------------------------------------------------------------------------------

๓๐. พรานป่ายิงช้างจน............เพื่อตัดงาไปขาย.
  ก.  ล้ม
  ข. สิ้นชีพ
  ค. ตาย
  ง. เสียชีวิต
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 195 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mildredpeoples33