ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้สมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษา ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่องาน   ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้สมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษา ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่ศึกษา  255
3            

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาการพัฒนาสมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น3. เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยสมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จำนวน 94 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553และกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จำนวน 34 คน ที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลา ที่ใช้ในการศึกษา คือ ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระยะเวลาในการทดลอง เป็นเวลา5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1. สมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 22. แผนการจัดประสบการณ์ 3. แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐานได้แก่การเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent Sample                         
ผลการศึกษาพบว่า
                         1.   คุณภาพของสมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2เกี่ยวกับลักษณะรูปเล่ม การจัดทำภาพประกอบ เนื้อเรื่อง สาระและการใช้ภาษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  2.   ประสิทธิภาพของสมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2ประเมินผลจากแบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดพบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ E1/E2(75/75) คือ 77.43 / 75.29แสดงว่า สมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้   3.   เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้สมุดภาพสามมิติ ชุด สวนสัตว์หรรษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความสามารถใช้ภาษาด้านการฟัง และการพูดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์