ขนมช่อม่วง

ความหมายของภูมิปัญญาไทย

  • ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาด ทักษะและเทคนิค อันเกิดจากพื้นความรู้ ที่ผ่าน กระบวนการ สืบทอด เลือกสรร ปรับปรุง พัฒนา การสร้างงาน ด้วยประสบการณ์ที่สะสม มาเป็นเวลานานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัย
  • ประเภทของภูมิปัญญาไทยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งปร