รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางอรัญญา  จันทะสาร  บทคัดย่อ            การเรียนสุขศึกษา มีเป้าหมายในการดำรงและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนแต่ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่านักเรียนส่วนมากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี เนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในพิษภัยอันตราย การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องใช้เทคนิควิธีสอนและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเกิดเจตคติที่ถูกต้อง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. พบว่า ครูมีปัญหาในการจัดทำแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  จำนวน 10 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป            เรื่องอันตรายจากอาหารที่มีสารปนเปื้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 95.41 / 92.03 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนเท่ากับ 0.84 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.00           โดยสรุป การเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สามารถทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีและถูกต้อง ด้านการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ครูและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนและบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์