ลายกนก

ความหมายของภูมิปัญญาไทย         ภูมิปัญญา  หมายถึง  พื้นฐานความรู้ความสามารถ  ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถทางพฤติกรรม  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว  และดำรงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว  และดำรงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา  อันเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนเหล่านั้นตั้งถิ่นฐานอยู่  รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น       ดังนั้นภูมิปัญญาไทย  จึงหมายถึง  องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง  และทางอ้อม  ที่ประกอบด้วยแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการหลอมรวมเป็นแนวความคิดสำหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ซึ่งสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าว