โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 


          คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดโควตารับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร  และโครงการรับตรง ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนรวม 175 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
         คุณสมบัติทั่วไป
         1.เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
         2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5 ใน 4 ภาคการศึกษา
         3.ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 วิชาหลักประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประจำชั้น และความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1 นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)สามารถดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ www.agr.ku.ac.th
         2.สำเนาใบรับรองผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมระบุแต้มเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ จำนวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ
         3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.หลักฐายใบแจ้งการชำระเงินหรือใบนำฝากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประขำชั้น และความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่หรือผุ้อำนวยการ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
         2.สำเนาใบรับรองผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมระบุแต้มเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ จำนวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ
         3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผุ้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาบัตประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท
สมัครโดยการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรับรองที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน โทรศัพท์ 0-2579-0588 ต่อ 1201 หรือที่เวบไซต์ www.agr.ku.ac.thต้องการเผยแพร่ข่าวนี้กรุณาระบุแหล่งที่มาดังนี้ครับ
ข้อมูลจาก  กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้
www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์