แบบประเมินคุณภาพการสอนของครูโดยนักเรียน โดย นายวิทยา สีหบุตร

แบบประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียนโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องมาย   ( ü)   ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด                 ขอให้นักเรียนตอบแบบประเมินนี้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อผลในการพัฒนาการเรียนการสอนให้               มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชื่อ  ครู  ผู้สอน .............................................................................................. ชั้นที่เรียน.....................................วิชาที่สอน ........................................................................................................................................................... 

ที่  รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง  มีความพร้อม)          
2. การจัดสภาพห้องเรียน          
3. เนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและทันสมัย          
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน          
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้          
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ          
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา          
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม          
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์          
10. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู          
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน          
12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวี (เช่น การทำงานกลุ่มโครงงานจัดคู่ ฯลฯ)          
13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากสมุดหรือแหล่งอื่น          
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม          
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย           
ที่  รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1)
16. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน          
17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า          
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินลการเรียน          
19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม          
20. ครุตั้งใจสอนให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม          
21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้          
22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้          
23. นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้          
24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้          
25. นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข          
รวม          
คะแนน          
รวมคะแนน  
คะแนนเต็ม  125  คะแนน  คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ  

 

 

รูปภาพของ shpnunta

น่าสนใจมากค่ะEmbarassed

น่าสนใจมากค่ะ  อ่านแล้วขออนุญาตนำไปใช้เลยนะคะ / ครูจอย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์