แบบประเมินคุณภาพการสอนของครูโดยนักเรียน โดย นายวิทยา สีหบุตร

แบบประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียนโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องมาย   ( ü)   ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด                 ขอให้นักเรียนตอบแบบประเมินนี้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่