แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน โดย นายวิทยา สีหบุตร

แบบประเมินตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์  คำชี้แจง                                โปรดกาเครื่องหมาย (  P)  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่าน โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ท่านทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน/การสอนของท่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่รับผิดชอบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป                                แบบประเมินตนเองมี  2  ตอน ดังนี้                                ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน                                ตอนที่  2  สภาพจริงในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน                                1.  เพศ                  (    )  ชาย                             (    )  หญิง                                2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ระบุ ).................................................................................                                3.  จำนวนรายวิชาที่สอน                  (    )  1 3  รายวิชา                          (    )  4 6  รายวิชา                                                                                              (    )  7 9  รายวิชา                          (    )  10  รายวิชาขึ้นไปตอนที่  2  สภาพจริงในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
การปฏิบัติงานทั่วไป
1 มีความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน และเอาใจใส่เอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของนักเรียน          
2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศีลธรรม/วัฒนธรรมไทย          
3 มีความรับผิดสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร          
4 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ          
5 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน          
6 สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ          
7 รักษาระเบียบวินัยและข้อตกลงของหมู่คณะ          
8 ให้บริการที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน/ผู้รับบริการอื่น ๆ          
9 ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และสำนักงานที่รับผิดชอบ ให้สะอาดเป็นระบบ มีระเบียบ และใช้งานได้อยู่เสมอ          

 

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอน
10 ประเมินพื้นฐานความรู้ของนักเรียนก่อนสอน          
11 วิเคราะห์ศักยภาพและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล          
12 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน/สาระของหลักสูตรและนำมาใช้สอนจริง          
13 จัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อเรียนรู้ของนักเรียน          
14 นำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน          
15 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง          
16 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน          
17 สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามระหว่างจัดการเรียนการสอน          
18 ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ          
19 ฝึกให้นักเรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง          
20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม          
21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้          
ด้านการวัดผลประเมินผล
22 วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง          
23 วัดผลประเมินผลรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม          
24 วัดผลประเมินผลสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน          
25 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียน          
26 ประเมินผลโดยพิจารณาจากพัฒนาการและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน          
27 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนเป็นผู้ประเมิน          
28 เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินครูผู้สอน          
29 ดำเนินการประเมินผลควบคู่ไประหว่างจัดการเรียนการสอน          

  

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
30 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน          
31 นำผลการประเมินผลการเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/สื่อการเรียน          
32 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล          
33 ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาประจำชั้น หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักเรียนรายบุคคลตามข้อมูลจากการประเมินผล          
34 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน          
35 นำผลการประเมินไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ          
รวม          
 คะแนนที่ได้ ( เต็ม  175  คะแนน )  
คิดเป็นร้อยละ  

  วัน/เดือน/ปีที่ประเมินวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ................ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์