แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน โดย นายวิทยา สีหบุตร

แบบประเมินตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์  คำชี้แจง                                โปรดกาเครื่องหมาย (  P)  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่าน โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ท่านทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน/การสอนของท่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่รับผิดชอบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป                                แบบประเมินตนเองมี  2  ตอน ดังนี้                                ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน                                ตอนที่  2  สภาพจริงในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน                                1.  เพศ                  (    )  ชาย                             (    )  หญิง                                2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ระบุ ).................................................................................                                3.  จำนวนรายวิชาที่สอน                  (    )  1 3  รายวิชา                          (    )  4 6  รายวิชา                                                                                              (    )  7 9  รายวิชา                          (    )  10  รายวิชาขึ้นไปตอนที่  2  สภาพจริงในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
การปฏิบัติงานทั่วไป
1 มีความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน และเอาใจใส่เอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของนักเรียน          
2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศีลธรรม/วัฒนธรรมไทย          
3 มีความรับผิดสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร          
4 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ          
5 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน          
6 สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ          
7 รักษาระเบียบวินัยและข้อตกลงของหมู่คณะ          
8 ให้บริการที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน/ผู้รับบริการอื่น ๆ          
9 ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และสำนักงานที่รับผิดชอบ ให้สะอาดเป็นระบบ มีระเบียบ และใช้งานได้อยู่เสมอ          

 

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอน
10 ประเมินพื้นฐานความรู้ของนักเรียนก่อนสอน          
11 วิเคราะห์ศักยภาพและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล          
12 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน/สาระของหลักสูตรและนำมาใช้สอนจริง          
13 จัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อเรียนรู้ของนักเรียน          
14 นำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน          
15 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง          
16 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน          
17 สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามระหว่างจัดการเรียนการสอน          
18 ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ          
19 ฝึกให้นักเรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง          
20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม          
21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้          
ด้านการวัดผลประเมินผล
22 วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง          
23 วัดผลประเมินผลรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม          
24 วัดผลประเมินผลสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน          
25 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียน          
26 ประเมินผลโดยพิจารณาจากพัฒนาการและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน          
27 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนเป็นผู้ประเมิน          
28 เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินครูผู้สอน          
29 ดำเนินการประเมินผลควบคู่ไประหว่างจัดการเรียนการสอน          

  

ที่ ลักษณะการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด(5) มาก (4) ปานกลาง(3) น้อย (2) น้อยที่สุด(1)
ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
30 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน          
31 นำผลการประเมินผลการเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/สื่อการเรียน          
32 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล          
33 ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาประจำชั้น หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักเรียนรายบุคคลตามข้อมูลจากการประเมินผล          
34 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน          
35 นำผลการประเมินไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ          
รวม          
 คะแนนที่ได้ ( เต็ม  175  คะแนน )  
คิดเป็นร้อยละ  

  วัน/เดือน/ปีที่ประเมินวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ................ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 452 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13361
  • Naphatsawan
  • นางสาวศิริวรรณ ...