การแกะสลักผลไม้

ประวัติการแกะสลัก

    การแกะสลักผลไม้
เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในงานราชพีจองเปรียง หรือลอยโคม ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง
นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้คิดประดิษฐ์โคมลอยให้งามประหลาดกว่าพระสนมทั้งปวง
โดยเลือกผกาเกสรสีต่างๆ 
ประดับเป็นรูปดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แล้วเอาผักผลไม้มาสลักเป็นรูปยุรคณานกวิหคหงส์
ให้จิกจับเกสรบุปผชาติอยู่ตามกลีบดอก เป็นระเบียบเรียบร้อย วิจิตรไปด้วยสีย้อมสด
หลักฐานนี้แสดงว่าการสลักเริ่มปรากฎในวังมาก่อน

     งานสลักใช้กับของอ่อน  สลักออ