สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม [27 ต.ค.2554]

รูปภาพของ ssspoonsak

สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม

สมศ.เลื่อนประเมินสถานศึกษา 3,383 แห่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม

พร้อมเปิดโครงการ "สมศ.ส่งความเมตตา พัฒนาสถานศึกษา" ประสานความช่วยเหลือระหว่างผู้บริจาคกับสถานศึกษา ชี้สถานศึกษาสนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง www.onesqa.or.th โทร.0-2216-3955 ต่อ 223-224 ตั้งแต่ 15 พ.ย.54

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) เปิดเผยว่าจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สมศ.กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไว้ 8,933 แห่ง แบ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,641 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 209 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 83 แห่ง ซึ่ง ณ วันนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินและประสบอุทกภัยแล้วจำนวน 3,383 แห่ง โดยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยนั้น สมศ.ได้วางแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

สถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.55) ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับผลกระทบ มีมติให้สามารถเลื่อนการประเมินออกไปได้

...จากหลักเกณฑ์การประเมินภายนอกของ สมศ.สถานศึกษา ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้นำมาใช้ประกอบการประเมินนั้น กรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเกิดชำรุด กรรมการบริหารมีมติให้ใช้ข้อมูลปีล่าสุดได้ ทั้งนี้ สมศ.จะประสานขอข้อมูลรายชื่อและจำนวนสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย กับต้นสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การรับรองว่าสถานศึกษาใดที่ประสบความเสียหายจนต้องเลื่อนการประเมินออกไป และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งเรื่องมาที่สมศ.ด้วย ซึ่งหากสถานศึกษาแห่งใดไม่ส่งเรื่องมา สมศ.จะไม่สามารถดำเนินการเลื่อนการประเมินให้ได้ อีกทั้ง สมศ.ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่พร้อมจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกก่อนเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินก่อนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษานั้นๆ ในการที่จะมีข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น สมศ.ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย คือสถานศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว มีความประสงค์ช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ "สมศ. ส่งความเมตตาพัฒนาสถานศึกษา" โดยมีแผนดำเนินการช่วยเหลือไว้ ดังนี้ สมศ.จัดหาเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ส่วนหลังน้ำลด จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อรับบริจาคสิ่งของ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดย สมศ.จะเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริจาคกับสถานศึกษา ไม่รับเป็นเงินสด หากสถานศึกษาที่ต้องการความอนุเคราะห์ หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค/สนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ สมศ.เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง www.onesqa.or.th โทร.0-2216-3955 ต่อ 223-224 หรือติดต่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.54 เป็นต้นไป