วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ***โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา***

รูปภาพของ brschitraphon

วิชาสังคมศึกษา 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส

หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/

จำนวนชั่วโมง