รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ  การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผู้รายงาน               :  นางปัทมา  บุตรสาระ                               

 โรงเรียนบ้านห้วยลึก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีที่รายงาน            :  2554 บทคัดย่อ              การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน   และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ  การหารเศษส่วน ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา  2553  จำนวน  28  คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ  การคูณ การหารเศษส่วน ซึ่งพิจารณาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความพึงพอใจ  จากคะแนนระหว่างเรียน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ     การหารเศษส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย เครื่องมือทดลอง ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศษส่วน   และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนที่ใช้ แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีค่าประสิทธิภาพ  84.35/82.37  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผล  0.7095  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์     ที่กำหนดไว้  0.50  โดยมีเจตคติต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน พบว่า  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดง ให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์