ผลการใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          ผลการใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          เรื่อง  การเขียนสะกดคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชื่อผู้ศึกษา      สุขนิษฐ   มณีรัตนสาขาวิชา       ภาษาไทยปีที่ศึกษา        2554

สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน  เรื่องการเขียนสะกดคำ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคำ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน  เรื่องการเขียนสะกดคำ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  53  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  จำนวน  26  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  (Sampling  Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือแบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน  เรื่องการเขียนสะกดคำ  จำนวน  10  แบบฝึก  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการประเมินความสอดคล้อง  (IOC)  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  E1/E2  80/80  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น  0.86  และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยการแจกแจงความถี่  และการทดสอบค่า  t - test  โดยใช้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  office  Excel  ผลการศึกษาพบว่า                  1.  ประสิทธิภาพแบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเขียน  เรื่องการเขียนสะกดคำ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  มีประสิทธิภาพกระบวนการ  เฉลี่ยรวมร้อยละเท่ากับ  82.50  ประสิทธิภาพผลลัพธ์เฉลี่ยรวมร้อยละเท่ากับ  83.58  E1/E2  เท่ากับ  82.50/83.58                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เรื่องการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนจากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์