แบบฝึกหัด verb subject agreement

รูปภาพของ ckwnattakan

Subject Verb Agreement Worksheet 1

 I. In the following sentences, underline the verb and the subject that must agree with the verb.                                           

1. Bob and Randy went to elementary school together.           

2.  Neither jogging nor swimming interest him.

3.  Neither jogging nor racquet sports interest him.                 

4.  Neither racquet sports nor jogging interests him.                                                                                                                        

5.  The dog that had barked for hours was finally quiet.          

6.  The audience cheered the opening performance.                                                                                                

7.  Economics is constantly faced by practical challenges.     

8.  Everyone is writing a take-home  exam.                                                                              

9.  There are hungry children right here in our community. 

10.  The hunter as well as the hounds is following the bear.                                                                                                                  11.  The boss, together with the day shift, sent a card.          

 12.  The team, including both pitchers, is outstanding.

13.  No one who knows the children believes the story.        

14.  Each of us is responsible for a different task.                                                       

15.  Few of the wealthy are coming tonight.

II. Underline the correct verb in the parentheses. 
1.  Almost everybody (has / have) some difficulty with writing  

2.Neither the chipmunk nor the squirrels(is / are) bothering us. 

3.  Both of us (is / are) voting in the next election. 

4.  Milo, Phoebe, and I (was / were) offering our help.                                  

5.  Neither of you (jump / jumps) to conclusions.    

6.  Some say the Indians (has / have) been treated unfairly.                          

7. There (was / were) only two choices on the menu. 

8. Rudy as well as his cat (like / likes) milk.                                               

9.  He (is / are) my boss and friend.                                 

10.  Sunbathing (is / are) my favorite form of exercise.                                     

11. Neither of us (has / have) to pay the fine.       

12.  The twins and their parents (travel / travels) together.                           

13. Nobody (believe / believes) your alibi.          

14.  America and Russia (is / are) the most powerful nations.                      

15.  “Safe” and “out” (is / are) two calls in baseball. 

16. Neither of them (dance / dances) to disco music.                               

 17. Each (serve / serves) a different purpose.   

 18.  The hammer as well as the saw (make / makes) work easier.              

 19.  Jacques (was / were) working for his uncle last year. 

 20.  Our team (play / plays) hard every night.                                          

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์