ภัยจาก"น้ำเน่าเสีย"

รูปภาพของ tws19343

ขอยืมข้อมูลhttp://kanchanapisek.or.th/kp5/kk-51.htmลงในบล็อกหน่อยนะคะ

ภัยจากน้ำเน่าเสีย
       ปัญหาน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำและชุมชนต่างๆในทุกภาคของประเทศไทย
เริ่มมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศอย่างชัดเจน
ราว 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องมาจากการพัฒนาตามความเจริญของบ้าน
เมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวนมากในเขตชุมชน โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีถึงเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามที่ควร และน้ำเสียบางส่วน
ก็เกิดจากการระบายทิ้งจากบ้านเรือนโดยไม่มีการบำบัดอักด้วย จึงเป็นเรื่อง
สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องหรือแต่ละชุมชนจะต้องเร่งรัด แก้ไขโดยเร่งด่วน
น้ำเน่าเสีย นอกจากจะมีความสกปรกโสโครก มีกลิ่นเหม็นและสีดำคล้ำแล้ว
อาจมีสารเคมีซึ่งมีพิษเจือปนอยู่ด้วย เมื่อน้ำเน่าเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ก็จะทำให้แหล่งน้ำสะอาดนั้น
กลายเป็นน้ำเสีย จนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านั้นได้อีกต่อไป
และอาจส่งกลิ่นเหม็น แพร่กระจายไปทั่ว เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย
ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้น
สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอาจตายหรือต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เท่านั้น แต่จะกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ที่มาของรูปภาพ:http://www.isnhotnews.com/wp-content/uploads/2011/10/photo_300.jpg

ที่มาของรูปภาพ:http://www.haarai.com/promoteweb/picpost/20091012-000183296203613.jpg

ค้นคว้าและเผยแพร่โดย ด.ญ.ชนรรถพร วงค์อ้ายตาล เลขที่ 26 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

E-mail:zxcvbnm_jytr@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน