"จิ้งหรีดรสเด็ด"

โครงงาเรื่อง จิ้งหรีดรสเด็ด ชื่อผู้ทำโครงงาน นายณัฐพงษ์     ชวชยากร ครูที่ปรึกษา ครูจุฑามาส   ดิลกพัฒนมงคล

ที่มาแล้วความสำคัญ
  สภาพโดยทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางลงมา พ่อแม่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจมากกว่าความรัก ความผูกพันในครอบครัว จึงละทิ้งครอบครัวไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง ทำให้สถาบันครอบครัวเป็นปัญหา
สิ่งที่ต้องเร่งสร้างให้ครอบครัวตระหนักเป็นอันดับแรก คือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวรู้จักการใช้ชีวิต มีจริยธรรม และภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากครอบครัวรู้จักใช้ชีวิตตามความเหมาะสมของสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อม พ่อแม่ไม่ต้องมุ่งด้านเศรษฐกิจ มีเวลาให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวมากขึ้น
         โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดทำโครงงาน “จิ้งหลีดรสเด็ด” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
โดยยึดหลักความประหยัด ตัดตอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ และ
ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านคือ จิ้งหรีด
2.เผยแพร่ความรู้เดี่ยวกับวิธีการเลี้ยงตัวจิ้งหรีด
3.เผยแพร่ความรรู้ในเรื่องอาชีพ ค้าขายจิ้งหรีด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน
2.ได้รับความร็ไนการเลี้ยงจิ้งหลีด
3.ได้ทราบวิธีการประกอบอาชีพ
รูปแบบชิ้นงาน
นำเสนอในรูปแบบ
   นำเสนอในรูปแบบเวปไซต์
วิธีดำเนินการ
            1. อภิปรายกลุ่มสนใจและเลือกโครงงานที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
            2. ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมฝึกปฏิบัติจริงที่ฟาร์มจิ้งหรีดลุงชิต-ป้าอ้วน
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


            3. วางแผนการดำเนินงาน           
                3.1 สร้างโรงเรือน : ใช้ด้านหลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้
โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจำนวน 2 ตัว มาเป็นที่วางกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด
               3.2 ปรับสภาพบริเวณโรงเรือน : นำยาฆ่าแมลงใส่ขวดพลาสติกรองขาโต๊ะ (กันมด-แมลง)
               3.3 นำถาดไข่จิ้งหรีดใส่ในกล่องเลี้ยงกล่องละ 2 ถาด
               3.4 นำแผงไข่ใส่ลงไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด
               3.5 รดน้ำถาดไข่จิ้งหรีดตอนเช้าทุกวัน (พอให้ชุ่ม)
               3.6 จดบันทึกผลการสังเกต
              3.7 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโครงงาน
  แผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่
1.ขั้นวางแผน 8-12 พ.ย.      
2.ขั้นเตรียม   13-15 พ.ย.    
3.ขั้นลงมือปฏิบัติ     16-19 พ.ย.  
4.ขั้นประเมิณผล        20-23 พ.ย.

  

ขั้นวางแผน
                 -สร้างโรงเรือน : ใช้ด้านหลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้
โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจำนวน 2 ตัว มาเป็นที่วางกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด
              -ปรับสภาพบริเวณโรงเรือน : นำยาฆ่าแมลงใส่ขวดพลาสติกรองขาโต๊ะ (กันมด-แมลง)
               -นำถาดไข่จิ้งหรีดใส่ในกล่องเลี้ยงกล่องละ 2 ถาด
               -นำแผงไข่ใส่ลงไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด
               -รดน้ำถาดไข่จิ้งหรีดตอนเช้าทุกวัน (พอให้ชุ่ม)
               -จดบันทึกผลการสังเกต
              -ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโครงงาน
ระยะเวลา สถานที่และงบประมาณ
-ระยะเวลาเริ่ม เมื่อวันที่ 8 – 23 พ.ย.   พ.ศ.2554
-สถานที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
-งบประมาณ 1500 บาท

แหล่งค้นคว้า
-ห้องสมุดโรงเรียน
 -ห้องสมุดประชาชน
-อินเตอร์เน็ต
ผู้เกี่ยวข้อง
-ครูจุฑามาส   ดิลกพัฒนมงคล
การติดตามการประเมิณผล
-ติดตามทุกขั้นตอนอย่าละเอียดตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน             

please comment me  CryCry  

พอได้ 

ท้า !! จะรำเนอะ

โอ้!!! สุดยอดเลยยยย  Surprised

เอ้ววว ครูที่ปรึกษายังเขียนผิด :P

sorry but also

********คนทำหล่อ Coolมาก********

จะอร่อยไม่เนี่ย

หน้าตาดีแล้วงานยังดูดีอีก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 230 คน กำลังออนไลน์