"จิ้งหรีดรสเด็ด"

โครงงาเรื่อง จิ้งหรีดรสเด็ด ชื่อผู้ทำโครงงาน นายณัฐพงษ์     ชวชยากร ครูที่ปรึกษา ครูจุฑามาส   ดิลกพัฒนมงคล

ที่มาแล้วความสำคัญ
  สภาพโดยทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางลงมา พ่อแม่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจมากกว่าความรัก ความผูกพันในครอบครัว จึงละทิ้งครอบครัวไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง ทำให้สถาบันครอบครัวเป็นปัญหา
สิ่งที่ต้องเร่งสร้างให้ครอบครัวตระหนักเป็นอันดับแรก คือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวรู้จักการใช้ชีวิต มีจริยธรรม และภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากครอบครัวรู้จักใช้ชีวิตตามความเหมาะสมของสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อม พ่อแม่ไม่ต้องมุ่งด้านเศรษฐกิจ มีเวลาให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวมากขึ้น
         โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดทำโครงงาน “จิ้งหลีดรสเด็ด” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
โดยยึดหลักความประหยัด ตัดตอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ และ
ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านคือ จิ้งหรีด
2.เผยแพร่ความรู้เดี่ยวกับวิธีการเลี้ยงตัวจิ้งหรีด
3.เผยแพร่ความรรู้ในเรื่องอาชีพ ค้าขายจิ้งหรีด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน
2.ได้รับความร็ไนการเลี้ยงจิ้งหลีด
3.ได้ทราบวิธีการประกอบอาชีพ
รูปแบบชิ้นงาน
นำเสนอในรูปแบบ
   นำเสนอในรูปแบบเวปไซต์
วิธีดำเนินการ
            1. อภิปรายกลุ่มสนใจและเลือกโครงงานที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
            2. ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมฝึกปฏิบัติจริงที่ฟาร์มจิ้งหรีดลุงชิต-ป้าอ้วน
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


            3. วางแผนการดำเนินงาน           
                3.1 สร้างโรงเรือน : ใช้ด้านหลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้
โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจำนวน 2 ตัว มาเป็นที่วางกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด
               3.2 ปรับสภาพบริเวณโรงเรือน : นำยาฆ่าแมลงใส่ขวดพลาสติกรองขาโต๊ะ (กันมด-แมลง)
               3.3 นำถาดไข่จิ้งหรีดใส่ในกล่องเลี้ยงกล่องละ 2 ถาด
               3.4 นำแผงไข่ใส่ลงไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด
               3.5 รดน้ำถาดไข่จิ้งหรีดตอนเช้าทุกวัน (พอให้ชุ่ม)
               3.6 จดบันทึกผลการสังเกต
              3.7 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโครงงาน
  แผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่
1.ขั้นวางแผน 8-12 พ.ย.      
2.ขั้นเตรียม   13-15 พ.ย.    
3.ขั้นลงมือปฏิบัติ     16-19 พ.ย.  
4.ขั้นประเมิณผล        20-23 พ.ย.

  

ขั้นวางแผน
                 -สร้างโรงเรือน : ใช้ด้านหลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้
โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจำนวน 2 ตัว มาเป็นที่วางกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด
              -ปรับสภาพบริเวณโรงเรือน : นำยาฆ่าแมลงใส่ขวดพลาสติกรองขาโต๊ะ (กันมด-แมลง)
               -นำถาดไข่จิ้งหรีดใส่ในกล่องเลี้ยงกล่องละ 2 ถาด
               -นำแผงไข่ใส่ลงไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด
               -รดน้ำถาดไข่จิ้งหรีดตอนเช้าทุกวัน (พอให้ชุ่ม)
               -จดบันทึกผลการสังเกต
              -ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโครงงาน
ระยะเวลา สถานที่และงบประมาณ
-ระยะเวลาเริ่ม เมื่อวันที่ 8 – 23 พ.ย.   พ.ศ.2554
-สถานที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
-งบประมาณ 1500 บาท

แหล่งค้นคว้า
-ห้องสมุดโรงเรียน
 -ห้องสมุดประชาชน
-อินเตอร์เน็ต
ผู้เกี่ยวข้อง
-ครูจุฑามาส   ดิลกพัฒนมงคล
การติดตามการประเมิณผล
-ติดตามทุกขั้นตอนอย่าละเอียดตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน             

please comment me  CryCry  

พอได้ 

ท้า !! จะรำเนอะ

โอ้!!! สุดยอดเลยยยย  Surprised

เอ้ววว ครูที่ปรึกษายังเขียนผิด :P

sorry but also

********คนทำหล่อ Coolมาก********

จะอร่อยไม่เนี่ย

หน้าตาดีแล้วงานยังดูดีอีก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 234 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • jereflegg52714409
  • mitchelbaehr91868732