"จิ้งหรีดรสเด็ด"

โครงงาเรื่อง จิ้งหรีดรสเด็ด ชื่อผู้ทำโครงงาน นายณัฐพงษ์     ชวชยากร ครูที่ปรึกษา ครูจุฑามาส   ดิลกพัฒนมงคล

ที่มาแล้วความสำคัญ
  สภาพโดยทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางลงมา พ่อแม่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจมากกว่าความรัก ความผูกพันในครอบครัว จึงละทิ้งครอบครัวไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง ทำให้สถาบันครอบครัวเป็นปัญหา
สิ่งที่ต้องเร่งสร้างให้ครอบครัวตระหนักเป็นอันดับแรก คือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวรู้จักการใช้ชีวิต มีจริยธรรม และภูมิคุ้มกัน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากครอบครัวรู้จักใช้ชีวิตตามความเหมาะสมของสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อม พ่อแม่ไม่ต้องมุ่งด้านเศรษฐกิจ มีเวลาให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวมากขึ้น
         โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดทำโครงงาน “จิ้งหลีดรสเด็ด” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
โดยยึดหลักความประหยัด ตัดตอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ และ
ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านคือ จิ้งหรีด
2.เผยแพร่ความรู้เดี่ยวกับวิธีการเลี้ยงตัวจิ้งหรีด
3.เผยแพร่ความรรู้ในเรื่องอาชีพ ค้าขายจิ้งหรีด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน
2.ได้รับความร็ไนการเลี้ยงจิ้งหลีด
3.ได้ทราบวิธีการประกอบอาชีพ
รูปแบบชิ้นงาน
นำเสนอในรูปแบบ
   นำเสนอในรูปแบบเวปไซต์
วิธีดำเนินการ
            1. อภิปรายกลุ่มสนใจและเลือกโครงงานที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ
            2. ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมฝึกปฏิบัติจริงที่ฟาร์มจิ้งหรีดลุงชิต-ป้าอ้วน
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


            3. วางแผนการดำเนินงาน           
                3.1 สร้างโรงเรือน : ใช้ด้านหลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้
โต๊ะทานอาหารของนักเรียนจำนวน 2 ตัว มาเป็นที่วางกล่องเลี้ยงจิ้งหรีด
               3.2 ปรับสภาพบริเวณโรงเรือน : นำยาฆ่าแมลงใส่ขวดพลาสติกรองขาโต๊ะ (กันมด-แมลง)
               3.3 นำถาดไข่จิ้งหรีดใส่ในกล่องเลี้ยงกล่องละ 2 ถาด
               3.4 นำแผงไข่ใส่ลงไปในกล่องเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด
               3.5 รดน้ำถาดไข่จิ้งหรีดตอนเช้าทุกวัน (พอให้ชุ่ม)
               3.6 จดบันทึกผลการสังเกต
              3.7 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโครงงาน
  แผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่
1.ขั้นวางแผน 8-12 พ.ย.      
2.ขั้นเตรียม   13-15 พ.ย.    
3.ขั้นลงมือปฏิบัติ