โครงการการทำนาหว่าน

โครงงานเรื่อง   การทำนาหว่าน ชื่อผู้ทำโครงงาน    นางสาว     ปิยดา  หมื่นสวัสดิ์  

 เลขที่  15   ชั้น ม.6/1

ครูที่ปรึกษา    อาจารย์  นิภาภร  เขียวอ่อน ที่มาและความสำคัญของโครงงาน        เนื่องจากว่าบ้านปงต้นปินเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางซึ่งมีการทำการเกษตร อาทิเช่น การปลูกผัก   การเลี้ยงหมูหลุม การทำนา และทางหมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้ายต้นแบบเกษตรพอเพียงจากปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา จึงมีความสนใจที่อยากจะทำโครงงานเรื่องการทำการเกษตรในท้องถิ่นนี้จึงเลือกการทำนาหว่านขึ้นมาในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้หมู่บ้าน บ้านปงต้นปิน ได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ได้มีความคิดในการทำการเกษตรที่หลากหลายในอำเภอแม่เมาะตลอดจนมีผู้สนใจอยากจะศึกษาการทำนาหว่านที่ผสมผสานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งหมู่บ้านจะได้เป็นจุดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องการศึกษาการทำนาหว่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงงานเรื่อง  วังน้ำออกรู  ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาตำนานวังน้ำออกรูได้ไม่มากก็น้อยวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน1.    เพื่อวิถีชีวิตในท้องถิ่นที่มีอยู่ในหมู่บ้าน2.   เพื่อศึกษาข้อมูลวัฒนธรรม จาริตที่สืบต่อการมาในท้องถิ่นให้ได้ความเข้าใจมากขึ้น3.   เพื่อเผยแผ่การทำนาหว่านตลอดจนพิธีกรรมต่างๆให้แผ่หลายในเว็บไซต์  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานWink          ได้ศึกษาหาความรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นมาในหมู่บ้านของตนเองและได้เผยแผ่วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นมาในท้องถิ่นให้ผู้อื่นได้ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจมากขึ้นผู้คนรู้จักการทำนาหว่านของหมู่บ้านและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมให้คงสืบไป รูปแบบชิ้นงาน            การทำนาหว่านแบบแห้ง                   วิธีการดำเนินงาน1.   วางแผนการดำเนินงาน2.   เลือกสถานที่ ที่ต้องการจะศึกษา3.   กำหนดหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา4.   จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นจะใช้ขณะปฏิบัติงาน5.   ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลแล้วเก็บภาพ และบันทึกข้อมูล6.   ตรวจสอบงานหาข้อผิดพลาดและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์1.    คอมพิวเตอร์2.   โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์  แผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานที่และงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน      วางแผนการทำงาน-          เลือกสถานที่ ที่ต้องการศึกษา-          กำหนดเรื่องที่ต้องการค้นคว้า-          กำหนดวัน เวลาที่จะไปศึกษา           

 เดือนธันวาคม          

เตรียมการปฏิบัติงาน-          จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำไปจะใช้-          ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานที่ ที่จะศึกษา-          บอกวันเวลากับเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจข้อมูล           

เดือนมกราคม         

ลงมือปฏิบัติงาน-          ไปยังสถานที่ ที่จะศึกษา-          สำรวจข้อมูลจากผู้ดูแลสถานที่-          เก็บภาพและบันทึกผล          

  เดือนกุมภาพันธ์       

 ประเมินผล-          จัดเรียงข้อมูลต่างๆ-          ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจ-          หาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูล-          สรุปผล และอภิปราย พร้อมนำเสนอ                                          

 งบประมาณที่ใช้  ตลอดการทำงาน      

 ค่ากระดาษรายงานที่ใช้บันทึกข้อมูล   30  บาท 

ค่าปริ้นงาน ปริ้นรูป   เข้าเล่ม  75  บาท-          ค่าถ่านกล้อง     25  บาท                                     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 130  บาท

 แหล่งค้นคว้าจากเว็บไซ้http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/plant/tamna-warn.html

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppnnnn

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์