โครงการการทำนาหว่าน

โครงงานเรื่อง   การทำนาหว่าน ชื่อผู้ทำโครงงาน    นางสาว     ปิยดา  หมื่นสวัสดิ์  

 เลขที่  15   ชั้น ม.6/1

ครูที่ปรึกษา    อาจารย์  นิภาภร  เขียวอ่อน