โครงการการทำนาหว่าน

โครงงานเรื่อง   การทำนาหว่าน ชื่อผู้ทำโครงงาน    นางสาว     ปิยดา  หมื่นสวัสดิ์  

 เลขที่  15   ชั้น ม.6/1

ครูที่ปรึกษา    อาจารย์  นิภาภร  เขียวอ่อน ที่มาและความสำคัญของโครงงาน        เนื่องจากว่าบ้านปงต้นปินเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางซึ่งมีการทำการเกษตร อาทิเช่น การปลูกผัก   การเลี้ยงหมูหลุม การทำนา และทางหมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้ายต้นแบบเกษตรพอเพียงจากปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา จึงมีความสนใจที่อยากจะทำโครงงานเรื่องการทำการเกษตรในท้องถิ่นนี้จึงเลือกการทำนาหว่านขึ้นมาในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้หมู่บ้าน บ้านปงต้นปิน ได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ได้มีความคิดในการทำการเกษตรที่หลากหลายในอำเภอแม่เมาะตลอดจนมีผู้สนใจอยากจะศึกษาการทำนาหว่านที่ผสมผสานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งหมู่บ้านจะได้เป็นจุดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องการศึกษาการทำนาหว่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงงานเรื่อง  วังน้ำออกรู  ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาตำนานวังน้ำออกรูได้ไม่มากก็น้อยวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน1.    เพื่อวิถีชีวิตในท้องถิ่นที่มีอยู่ในหมู่บ้าน2.   เพื่อศึกษาข้อมูลวัฒนธรรม จาริตที่สืบต่อการมาในท้องถิ่นให้ได้ความเข้าใจมากขึ้น3.   เพื่อเผยแผ่การทำนาหว่านตลอดจนพิธีกรรมต่างๆให้แผ่หลายในเว็บไซต์  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานWink          ได้ศึกษาหาความรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นมาในหมู่บ้านของตนเองและได้เผยแผ่วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นมาในท้องถิ่นให้ผู้อื่นได้ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจมากขึ้นผู้คนรู้จักการทำนาหว่านของหมู่บ้านและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมให้คงสืบไป รูปแบบชิ้นงาน            การทำนาหว่านแบบแห้ง                   วิธีการดำเนินงาน1.   วางแผนการดำเนินงาน2.   เลือกสถานที่ ที่ต้องการจะศึกษา3.   กำหนดหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา4.   จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นจะใช้ขณะปฏิบัติงาน5.   ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลแล้วเก็บภาพ และบันทึกข้อมูล6.   ตรวจสอบงานหาข้อผิดพลาดและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์1.    คอมพิวเตอร์2.   โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์  แผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานที่และงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน      วางแผนการทำงาน-          เลือกสถานที่ ที่ต้องการศึกษา-          กำหนดเรื่องที่ต้องการค้นคว้า-          กำหนดวัน เวลาที่จะไปศึกษา           

 เดือนธันวาคม          

เตรียมการปฏิบัติงาน-          จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำไปจะใช้-          ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานที่ ที่จะศึกษา-          บอกวันเวลากับเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจข้อมูล           

เดือนมกราคม         

ลงมือปฏิบัติงาน-          ไปยังสถานที่ ที่จะศึกษา-          สำรวจข้อมูลจากผู้ดูแลสถานที่-          เก็บภาพและบันทึกผล          

  เดือนกุมภาพันธ์       

 ประเมินผล-          จัดเรียงข้อมูลต่างๆ-          ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจ-          หาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูล-          สรุปผล และอภิปราย พร้อมนำเสนอ                                          

 งบประมาณที่ใช้  ตลอดการทำงาน      

 ค่ากระดาษรายงานที่ใช้บันทึกข้อมูล   30  บาท 

ค่าปริ้นงาน ปริ้นรูป   เข้าเล่ม  75  บาท-          ค่าถ่านกล้อง     25  บาท                                     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 130  บาท

 แหล่งค้นคว้าจากเว็บไซ้http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/plant/tamna-warn.html

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppnnnn

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 285 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tar_kunakorn
  • น้ำตาลยาจิตร