รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระเ

 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
ผู้รายงาน นายดวงใจ วิชัยหาญ

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ อำเภอเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการรายงานคือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จำนวน 6 ชุด ใช้เวลาดำเนินการ 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
3
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

ผลการรายงาน พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.27/84.55 หมายความว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จำนวน 6 ชุด มีคุณภาพในการเรียนรู้จริงตามประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 86.27 และจากการวัดประเมินผลหลังเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนร้อยละ 84.55 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ที่ผู้รายงานดำเนินการมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและการเขียนมีค่าเท่ากับ 0.7094 หมายความว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.94 เพราะว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนเป็นสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลช่วยให้นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริงตามเกณฑ์คือมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์