รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)ชั้น ป.5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ 1) เอกสารประกอบ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน 3)แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เล่มที่ 1 จำนวน 30 ข้อ เล่มที่ 2 จำนวน 30 ข้อ เล่มที่ 3 จำนวน 20 ข้อ และเล่มที่ 4 จำนวน 20 ข้อ 4) แบบทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละเล่ม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลาในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test แบบ Dependent samples)

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.46 / 83.43 แสดงว่า เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5702 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.02
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.08)
ดังนั้น ผลการศึกษา จึงเป็นที่ยืนยันว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนนาฏศิลป์ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์