วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ ม.พายัพ รับตรงประจำปีการศึกษา 2555


 


วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทววิทยา โดยกำหนดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23  มีนาคม 2555 ยกเว้น วันหยุดราชการ  หยุดเทศกาลคริสตมาส และ ปีใหม่ วันที่ 18 ธันวาคม 2554ถึงวันที่  3 มกราคม 2555  สมัครได้ที่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2.  รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
 3.  มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
(ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสัมภาษณ์ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)


 เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ   ติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)  จำนวน  1  ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองการรับแบบติสท์มา หรือหนังสือรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับแบบติสท์มา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
 5. หนังสือรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
 6. คำพยานชีวิตที่กล่าวถึงประสบการณ์กับพระเจ้า และระบุเป้าหมายในการรับใช้ในอนาคต
(อย่างน้อยหนึ่งหน้าพิมพ์กระดาษ A4)
 7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  200  บาท


 เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสตธรรมฯ ที่ผู้รับรองต้องส่งให้วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีโดยตรง 
 1.  ใบรับรองจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ 
 2.  ใบรับรองจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร)
 3.  หากจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น จะต้องมีใบรับรองความประพฤติจากสถาบันที่สำเร็จ 
การศึกษา  (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร)
 4.  มีแฟ้มสะสมงาน (ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี โทร. 0-5324-9508


 วิธีการสมัคร

 -สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัคร และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นเงิน 200  บาท ได้ที่   ศูนย์รับนักศึกษา สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา   ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร    มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241
   -สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th
 1) เข้าระบบการลงทะเบียนสมาชิก PAYAP Admiissions Member และกรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ หรือ
 2) Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
 3) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัคร 1 รูป
 4) แนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5) ส่งเอกสารทุกอย่างไปทางไปรษณีย์ ตามข้อ 3.
 -ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ เป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 200  บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ไปรษณีย์ธนาณัติ ระบุ  รับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์   เชียงใหม่ 50000 ชื่อผู้รับเงิน   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพชื่อผู้ฝากเงิน    ชื่อของผู้สมัครเท่านั้น
 -บรรจุเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ ใส่ซองจดหมายปิดผนึก ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองส่ง
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพอ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000


  ทางด้านการรับตรง วิทยาดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  24  มกราคม  2555ยกเว้น วันหยุดราชการ  หยุดเทศกาลคริสตมาส และ ปีใหม่วันที่ 18 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่  3 มกราคม 2555 ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


 เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  200 บาท
 หมายเหตุ-กรณีสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นเงินสด
 -กรณีีสมัครออนไลน์    ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ
 6. แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครสอบปฏิบัติดนตรี

 ทางด้านการรับตรงคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี เปิดรับสมัครโครงการรับครงประจำปึการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 เอกสารประกอบการสมัคร
           
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200  บาท


 สำหรับการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555


 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมครบ  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
 3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4.  เป็นหญิง หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 5.  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
 4.1หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 4.2 ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
 6.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ


 เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)  จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200  บาท


 วิธีการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัคร และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นเงิน 200  บาท ได้ที่  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา  ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241
 สนใจสอบถามเกี่ยวกับการรับตรงทั้ง 4 โครงการได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา   ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000  โทรศัพท์ 0-5385-1478 – 86  ต่อ 240 , 241  โทรสาร 0-5385-1478 ต่อ 240  e-mail : admissions@payap.ac.th


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak