คณะประมง เกษตรศาสตร์ รับนิสิตป.ตรี

 


 


          คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 138 คน รับสมัครระหว่างวันที่  14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
         2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
         3.มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.25


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริงพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบและแนบรูปถ่ายอีก 1 ใบโดยเขียนชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สิ่้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) พร้อมระบแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและลงนามกำกับด้วย
         3.ผลคะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป)PAT1 (คณิตศาสตร์)PAT2(วิทยาศาสตร์)ครั้งที่ 1
         4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
         6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         7.ส่งหลักฐานใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (แบบ บส.ปม.2)จำนวน 300 บาท โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชีโครงการรับนิสิต(โดยวิธีรับตรง)คณะประมง มก.เลขที่บัญชี 374-0-00712-9


         การสมัคร
         -ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก httP://www.fish.ku.ac.th
         -กรอกใบสมัคร พร้อมให้อาจารย์ประจำชั้นและผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่รับรอง และจัดเตรียมหลักฐาน         การสมัครให้ครบส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง โครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง)คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
         สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2579-0113,0-2942-8200-45 ต่อ 4076-7,0-2942-8364 และ 0-2942-8936


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน เรายินดีเสมอ แต่กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์