คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง

 


 


         คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555” ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 150 คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น


         คุณสมบัติทั่วไป
         1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
         2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553 (ใบจบระบุ มีนาคม 2554)
         สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
         3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
         4. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
         6. มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
         7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         8. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
         8.1 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
         8.2 กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
         9. มีผลการทดสอบ GAT และ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด


         คุณสมบัติเฉพาะสาขา
         1. สาขาวิชาโบราณคดี   ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
         2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
         2.1 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
         2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
         2.3 ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
         หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
         2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามกำหนดของคณะฯ
         3.ค่าสมัครสอบ 550 บาท


         เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
         บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555” ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว


         หลักฐานการศึกษา
         1.ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้วุฒิบัตรการศึกษา และใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
         2.ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
         3.ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา และสำเนาผลการศึกษาจากสถานศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
         5.รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบรายงานการตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th เท่านั้น
         หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา
ในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
         สนใจติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน เรายินดีเสมอ แต่กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์