บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางประภานิช งามแฉ่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง สพป.พบ.เขต 2

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก 

              เรื่องการคูณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                           

ผู้รายงาน         นางประภานิช    งามแฉ่ง

 ตำแหน่ง           ครูวิทยฐานะชำนาญการ  

ปีที่ทำการศึกษา    2553                                                                

บทคัดย่อ                             

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง   อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553    จำนวน 8   คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 4 เล่ม  ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก  เล่มที่ 2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก(ไม่มีการทด)  เล่มที่ 3 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)  เล่มที่ 4  โจทย์ปัญหาการคูณ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ   3) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          ค่าความเชื่อมั่น  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่า  IOC                          

ผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   พบว่า  

 1.แบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  84.25 /81.80     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 

     2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนเท่ากับ  81.20  และคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ  34.60 

      3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะคณิตคิดไม่ยาก  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (x) เท่ากับ  4.64  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์