งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยง
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้อ้างถึงแหล่งทีมาด้วย เช่น
 http://news.mthai.com/headline-news/142842.html

ชื่อ ด.ญ. วิภาวดี นามสกุล เปรมมะโน
                  เลขที่ 33 ชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
เพื่อให้สามารถทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ระหว่างกันได้นั่นเ

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ    1. สายคู่บิดเกลียว  Twisted  pair  เป็นสายทองแดง  พันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากคู่สายข้างเคียงภายนอก   อัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวขึ้นอยู่กันพื้นที่หน้าตัดของตัวนำคือสายทองแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างจะส่งสัญญาณได้ดี 
สายคู่บิดเกลียวมี 2 ชนิดคือ
ก.  สายคู่บิดเกลียว ชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน  หรือ    Unshielded  Twisted  Pair  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาย   UTP  ใช้ในวงจรโทรศัพท์ 
สาย UTP  ใช้ลวดทองแดง  8  เส้น  แต่สายโทรศัพท์มี 2 หรือ 4  เส้น    สาย UTP  จะต่อเข้ากับหัว  RJ45  นิยมใช้กันมาก  ซึ่งใช้งานได้หลายแบบ  เช่น
-  สายทองแดง 3-8  เป็นสายสัญญาณ  10  เมกะบิตของอิเธอร์เน็ตแบบ  10BAS
-  สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 ของอิเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-
-  สายทองแดง 8 เส้นเป็นสายสัญญาณเสียง
 -  สายทองแดง 2 เส้น สำหรับสายโทรศัพท์
ข.  สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน  หรือ  Shielded  Twisted  Pair  หรือ  STP  มีตัวกั้นสัญญาณรบกวน  STP  ใช้ความถี่สูงกว่า  UTP  ราคาแพงกว่าด้วย
ค.  สายโคแอคเชียล  Coaxial  เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณ
 มีหลายแบบตามลักษณะความต้านทานของสาร
ง.  เส้นใยแก้วนำแสง  Fiber  optic  เป็นสายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้ว  สามารถนำข้อมูลได้มาก  ส่งได้ถึง พันล้านบิตต่อวินาที
ใช้ได้ในระยะทางไกล  เส้นใยแก้วนำแสงใช้สำหรับส่งข้อมูลสำหรับเครือข่าย

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน(Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน(Wide Area Network : WAN)
3. ข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network) : MAN)

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ
ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
4.  สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที 
โดยการใช้สัญญาณอิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว

ให้อ้างถึงแหล่งที่มาด้วย
http://www.thaigoodview.com/node/119395
http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec3.htm
 http://school.obec.go.th/uts_s/webpages/computer/type_network.htm
http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

ด.ช.ชลธี    จีระเดช ชั้น ม2/6 เลขที่7

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
    ตอบคือ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลก                เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ทรัพยากร (Resource) ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้
อ้างอิง
2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ตอบ 1สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
        2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
        3เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)ล
  แหล่งอ้างอิง http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm

3ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ  1เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
                   เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
         2เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
                   เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
         3 เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)
                   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันใน
                   บริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ
  แหล่งอ้างอิง http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

4ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ       การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้
    แหล่งอ้างอิง   http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electroni