งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยง
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้อ้างถึงแหล่งทีมาด้วย เช่น
 http://news.mthai.com/headline-news/142842.html

ชื่อ ด.ญ. วิภาวดี นามสกุล เปรมมะโน
                  เลขที่ 33 ชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
เพื่อให้สามารถทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ระหว่างกันได้นั่นเ

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ    1. สายคู่บิดเกลียว  Twisted  pair  เป็นสายทองแดง  พันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากคู่สายข้างเคียงภายนอก   อัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวขึ้นอยู่กันพื้นที่หน้าตัดของตัวนำคือสายทองแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างจะส่งสัญญาณได้ดี 
สายคู่บิดเกลียวมี 2 ชนิดคือ
ก.  สายคู่บิดเกลียว ชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน  หรือ    Unshielded  Twisted  Pair  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาย   UTP  ใช้ในวงจรโทรศัพท์ 
สาย UTP  ใช้ลวดทองแดง  8  เส้น  แต่สายโทรศัพท์มี 2 หรือ 4  เส้น    สาย UTP  จะต่อเข้ากับหัว  RJ45  นิยมใช้กันมาก  ซึ่งใช้งานได้หลายแบบ  เช่น
-  สายทองแดง 3-8  เป็นสายสัญญาณ  10  เมกะบิตของอิเธอร์เน็ตแบบ  10BAS
-  สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 ของอิเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-
-  สายทองแดง 8 เส้นเป็นสายสัญญาณเสียง
 -  สายทองแดง 2 เส้น สำหรับสายโทรศัพท์
ข.  สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน  หรือ  Shielded  Twisted  Pair  หรือ  STP  มีตัวกั้นสัญญาณรบกวน  STP  ใช้ความถี่สูงกว่า  UTP  ราคาแพงกว่าด้วย
ค.  สายโคแอคเชียล  Coaxial  เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณ
 มีหลายแบบตามลักษณะความต้านทานของสาร
ง.  เส้นใยแก้วนำแสง  Fiber  optic  เป็นสายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้ว  สามารถนำข้อมูลได้มาก  ส่งได้ถึง พันล้านบิตต่อวินาที
ใช้ได้ในระยะทางไกล  เส้นใยแก้วนำแสงใช้สำหรับส่งข้อมูลสำหรับเครือข่าย

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน(Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน(Wide Area Network : WAN)
3. ข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network) : MAN)

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ
ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
4.  สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที 
โดยการใช้สัญญาณอิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว

ให้อ้างถึงแหล่งที่มาด้วย
http://www.thaigoodview.com/node/119395
http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec3.htm
 http://school.obec.go.th/uts_s/webpages/computer/type_network.htm
http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

ด.ช.ชลธี    จีระเดช ชั้น ม2/6 เลขที่7

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
    ตอบคือ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลก                เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ทรัพยากร (Resource) ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้
อ้างอิง
2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ตอบ 1สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
        2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
        3เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)ล
  แหล่งอ้างอิง http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm

3ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ  1เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
                   เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
         2เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
                   เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
         3 เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)
                   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันใน
                   บริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ
  แหล่งอ้างอิง http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

4ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ       การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้
    แหล่งอ้างอิง   http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electroni

ด.ช.จิรพัน  สมดวง  เลขที่3 2/6

1.เครือข่ายของบคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย
2.อปกรณ์สือสารเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอรื
ตอบ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์

                    หน้าที่สำคัญที่สุดของระบบเครือข่ายก็คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกันเช่น ในระบบเครือข่ายของเราอาจทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องเมนเฟรม ก็ได้
2. ทรัพยากรระบบ ( Resource )
ทรัพยากรของระบบเครือข่ายคืออุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสามารถเรียกใช้ได้
3. สายเคเบิลสื่อสาร ( Cable )
สายเคเบิลสื่อสารใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และทรัพยากรระบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
4. ตัวเชื่อมระบบ ( Connector ) ตัวเชื่อมระบบเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
 5. การ์ดเชื่อมเข้าเครือข่าย ( NIC : Network Interface Card ) คือ การ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสื่อสาร
3.ชนิดเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 3 ชนิดคือ
1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
4.ประโยชนืเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มงาน เรียกว่า  Workgroup  เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่ายขององค์กร

 แหล่งอ้างอิง
www.msn.com

ด.ชจักรพงษ์  กุนาแหม่ง
ม.2/6    เลขที่ 1
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออไร
ตอบ.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหลับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ. สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)1. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน
2. สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน
สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)

3.ชนิดของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ. เครือข่ายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network : MAN)
และยังมีอีกสองเครือข่ายที่ยังมีเพิ่มเติมอีกคือ
เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (Controller area network) : CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU)
เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่ายไร้สาย

4.ประโยชน์ของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup)  แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน   ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น 
          การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้

อ้างอิงจาก
www.Mthai.com

ด.ญ ณัฐริชา   มาปันสาย    เลขที่ 27  ม.2/6

1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://www.ds.ru.ac.th/

2. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ  สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
        สายเกลียวคู่ เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด  ประกอบด้วยสายทองแดง  2 เส้น  แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียว  สามารถลดการรบกวนจากสนามแม่        เหล็กไฟฟ้าได้  แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อน   สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
        สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่  2  ชั้น  ชั้นในเป็นฟั่น
        เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)
     การสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล)ไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติก
     http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm

 3.  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ    1.1 LAN (Local Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น
             1.2 MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับเมือง
            1.3 WAN (Wide Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง
            http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13

  4. ประโยนช์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ     1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า   ฯลฯ        2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย  หลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น    3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้    การดำเนินการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
 http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm
 

                          

                               

 


 

    ด.ญ วัลภา   มีมานะ    เลขที่ 32  ม.2/6

   1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
 ตอบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
 http://www.itexcite.com/article/

  2. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ  2.1 สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็นทองแดงจะถูกพันกันตามาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่ สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก  2.2 สายโคแอกเชียล (coaxial) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดง ถักล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง  2.3 เส้นใยนำแสง (fiber optic) เป็น สายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้วสายสัญญาณชนิดนี้สามารถนำข้อมูลได้มาก
 http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/commu2.htm

  3.  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 3 ชนิดคือ
 1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
 2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
 3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
  http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

  4. ประโยนช์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ตอบ      การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์  ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ     การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน (Sharing of program and data) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม  และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง  สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ (Telecommunication) การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได ้โดยใช้ซอฟต์แว ประยุก   
 http://blog.eduzones.com/banny/3478

 

ด.ช.รุ่งโรจน์  โฉมอาสา
เลขที่ 16  ม.2/6
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออไร
ตอบ.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหลับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ.2.1 สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)  ก) สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน (Unshielded Twisted : UTP) ข) สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Shielded Twisted   Pair : STP) 2.2 สายโคแอกเชียล (coaxial)2.3 เส้นใยนำแสง (fiber optic)

3.ชนิดของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ.  ระบบเครือข่ายจะถูกแบ่งออกตามขนาดของเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายที่รู้จักกันดีมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่
1. เครือข่ายภายใน หรือ แลน(Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน(Wide Area Network : WAN)
3. ข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network) : MAN)

4.ประโยชน์ของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ. 1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
4.  สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที  โดยการใช้สัญญาณอิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว

อ้างอิงจาก
www.Mthai.com

ด.ช.จิรพัน  สมดวง  เลขที่3 2/6

1.เครือข่ายของบคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย
2.อปกรณ์สือสารเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอรื
ตอบ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์

                    หน้าที่สำคัญที่สุดของระบบเครือข่ายก็คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกันเช่น ในระบบเครือข่ายของเราอาจทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องเมนเฟรม ก็ได้
2. ทรัพยากรระบบ ( Resource )
ทรัพยากรของระบบเครือข่ายคืออุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสามารถเรียกใช้ได้
3. สายเคเบิลสื่อสาร ( Cable )
สายเคเบิลสื่อสารใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และทรัพยากรระบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
4. ตัวเชื่อมระบบ ( Connector ) ตัวเชื่อมระบบเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
 5. การ์ดเชื่อมเข้าเครือข่าย ( NIC : Network Interface Card ) คือ การ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสื่อสาร
3.ชนิดเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 3 ชนิดคือ
1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
4.ประโยชนืเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มงาน เรียกว่า  Workgroup  เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่ายขององค์กร

 แหล่งอ้างอิง
www.mthai.com

1.เครือข่ายของบคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย
2.อปกรณ์สือสารเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอรื
ตอบ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์

                    หน้าที่สำคัญที่สุดของระบบเครือข่ายก็คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกันเช่น ในระบบเครือข่ายของเราอาจทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องเมนเฟรม ก็ได้
2. ทรัพยากรระบบ ( Resource )
ทรัพยากรของระบบเครือข่ายคืออุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสามารถเรียกใช้ได้
3. สายเคเบิลสื่อสาร ( Cable )
สายเคเบิลสื่อสารใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และทรัพยากรระบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
4. ตัวเชื่อมระบบ ( Connector ) ตัวเชื่อมระบบเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
 5. การ์ดเชื่อมเข้าเครือข่าย ( NIC : Network Interface Card ) คือ การ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสื่อสาร
3.ชนิดเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 3 ชนิดคือ
1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
4.ประโยชนืเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มงาน เรียกว่า  Workgroup  เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่ายขององค์กร

 แหล่งอ้างอิง
www.mthai.com

ด.ช.ปฏิภาณ  วงศ์เหมย ชั้น ม2/6 เลขที่14

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
   ตอบ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  แหล่งอ้างอิง http://www.itexcite.com/article/

2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ตอบ 1สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
        2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
        3เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)ล
  แหล่งอ้างอิง http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm

3ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ  1เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
                   เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
         2เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
                   เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
         3 เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)
                   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันใน
                   บริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ
  แหล่งอ้างอิง http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

4ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ตอบ      เครือข่ายที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มงาน เรียกว่า  Workgroup  เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่ายของ                    องค์กร  จะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่   สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเกิดการเชื่อมโยง                    อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสื่อสารถึงกันได้ 
    แหล่งอ้างอิง   http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ   เครือข่าย หรือที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตอบ       การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสายตัวนำกันมากที่สุด เพราะมีต้นทุนในการเชื่อมโยงต่ำมากกว่าเทคโนโลยีอื่น การเชื่อมโยงเครือข่ายสิ่งที่สำคัญคือความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายตัวนำที่ใช้ ในช่วงแรกๆการสื่อสารด้วยสายตัวนำจะมีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายขนาด 9,600 บิตต่อวินาที ต่อมามีการพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันสามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า 100 เมกกะบิตต่อวินาที สายสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างระบบเครือข่าย สายสื่อสารหรือสายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่นิยมใช้มีหลายแบบ ดังนี้

3.ชนิดของเครือยข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ        เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก เครือข่ายแลนจัดได้ว่าเป็น เครือข่ายเฉพาะขององค์การ การสร้างเครือข่ายแลนนี้องค์การสามารถดำเนินการทำเองได้ โดยวางสายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร หรือภายในพื้นที่ของตนเอง เครือข่ายแลนมีตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็ก ที่เชือมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ภายในห้องเดียวกัน จนถึงเชื่อมโยงระหว่างห้อง หรือองค์การขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย

4.ประโยชน์ของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ตอบ    เครือข่ายที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มงาน เรียกว่า  Workgroup  เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่ายขององค์กร  จะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่   สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสื่อสารถึงกันได้

                                                         ด.ช.ศรายุทธ์ แจ่มแสง  ชั้น 2/6 เลขที่ 18

http://www.google.co.th/#hl=en&source=hp&q=aehsr&gbv=2&oq=aehsr&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_up

ด.ช.วาศิลป์  สาครชลธาร  ม.2/6  เลขที่ 17
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
2.อุปกรณ์สื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.เซิร์ฟเวอร์ (Server)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
 เครืองแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย
2.ไคลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอม
พิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์
3.ฮับ (HUB)หรือเรียกรีพีทเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์
4.สวิตซ์ (Switch)คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเรเยอร์ที่ 2 และ
ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลายทางเท่านั้น  
5.เราเตอร์ (Router)เป็นอุปรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์
จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว  
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน
          (Local Area Network : LAN)
      2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน
          (Metropolitan Area Network : MAN)
      3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน
          (Wide Area Network : WAN)
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสารตัวเลขหรือ
ข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้เช่นราคาสินค้าบัญชีสินค้า  ฯลฯ
เว็บไซต์อ้างอิง
1.http://th.wikipedia.org/wiki/
2.http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
3.http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
4.http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

 

เด็กหญิง พัชรินทร์  เตชะสร้อย  เลขที่ 28  ม.2/6
1 ) เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ    ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
 ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ           1. สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็นทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการ รบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกัน หรือจากภายนอกเนื่องจากสายคู่บิดเกลียวมีราคาไม่แพงมาก แล้วน้ำหนักเบา  จึงถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง สายคู่บิดเกลียวมี 2 ชนิดคือ
ก) สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยูทีพี สายสัญญาณประเภทนี้เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในระบบวงจรการที่มีสายทองแดงไว้หลายเส้นก็เพื่อให้หัวต่อ RJ45 ซึ่งเป็นหัวต่อมาตรฐานสามารถเลือกใช้งานได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น
- ใช้สายทองแดงตั้งแต่ 3-8 เส้น เป็นสายสัญญาณ 10 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 10BASE-T
- ใช้สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-T
ข) สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Shielded Twisted Pair : STP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เอสทีพี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวน เอสทีพีใช้ความถี่สูงกว่ายูทีพี แต่มีราคาแพง
                    2.สายโคแอกเชียล (coaxial) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็น ตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง
                  3. เส้นใยนำแสง (fiber optic)เป็น สายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้ว สายสัญญาณชนิดนี้สามารถนำข้อมูลได้มาก เช่นสามารถส่งได้ถึงกว่าพันล้านบิตต่อวินาทีและใช้ได้ในระยะทางที่ไกล เส้นใยนำแสงมักใช้เป็นสายรับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย
 3)ชนิดของเคร์อข่ายคอทพิวเตอร์
ตอบ   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 3 ชนิดคือ  
  1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
  2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)    
 3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
4)ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ   1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
            2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
            3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
            4.  สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที  โดยการใช้สัญญาณอิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว
            
อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย เช่น
1)  http://www.google-analytics.com/u/post_iframe.html#http%3A%2F%2Fwww.blog...
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%...
http://th.www.mozilla.com/th/firefox/central/
http
2) http://www.google-analytics.com/u/post_iframe.html#http%3A%2F%2Fwww.blog...
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%...
http://th.www.mozilla.com/th/firefox/central/
http://www.bbc.co.uk/go/rss/int/news/-/news/world/asia/
3)   http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
4)http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm
            

ด.ญ.กุลนัฐ   ขัดหนูวงค์  ชั้น 2/6 เลขที่ 22
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและได้และใช้ทรัพยากรที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้เป็นจำนวนมาก เช่น เวบ  อีเมล  FTP
 
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
        สายเกลียวคู่ เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด  ประกอบด้วยสายทองแดง  2 เส้น  แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียว  สามารถลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  
แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้   
1. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยูทีพี
 สายสัญญาณประเภทนี้เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ มีการปรับปรุงคุณสมบัติจนสามารถใช้กับสัญญาณความถี่สูงได้ สายยูทีพีใช้ลวดทองแดง 8 เส้น
ขณะที่ในระบบโทรศัพท์จะใช้เพียง 2 หรือ 4 เส้น ซึ่งต่อเข้ากับหัวต่อแบบ RJ45
ซึ่งเป็นหัวต่อที่มีลักษณะคล้ายกับหัวต่อของโทรศัพท์ แต่โทรศัพท์จะเรียก RJ11 การที่มีสายทองแดงไว้หลายเส้นก็เพื่อให้หัวต่อ RJ45
ใช้งานได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น  
  - ใช้สายทองแดงตั้งแต่ 3-8 เส้น เป็นสายสัญญาณ 10 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 10BASE-T  
  - ใช้สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-T  
  - ใช้สายทองแดง 8 เส้น เป็นสายสัญญาณของเสียง  
  - ใช้สายทองแดง 2 เส้น สำหรับระบบโทรศัพท์  
2. สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Shielded Twisted Pair : STP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เอสทีพี
เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวน เอสทีพีใช้ความถี่สูงกว่ายูทีพี แต่มีราคาแพงกว่า
          สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่  2ชั้น  
ชั้นในเป็นฟั่นเกลียวหรือชั้นแข็ง  ชั้นนอกเป็นฟั่นเกลียว และคั่นระหว่างชั้นด้วยฉนวนหนา  เปลือกชั้นนอกสุดเป็นฉนวน  สายโคแอกสามารถม้วนโค้งงอได้ง่าย  มี  2 แบบ คือ
75 โอมห์ และ  50 โอมห์  ขนาดของสายมีตั้งแต่  0.4 - 1.0  นิ้ว ชั้นตัวเหนี่ยวนำทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากแผ่รังสี  เปลือกฉนวนหนาทำให้
สายมีความคงทนสามารถฝังเดินสายใต้พื้นดินได้  
          เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)การสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล)ไฟฟ้าให้เป็น
คลื่นแสงส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติก  สายไฟเบอร์ออปติกทำจากแก้วหรือพลาสติกสามารถส่งลำแสงผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน  ลำแสงที่ส่งออกไปจะสะ
ท้อนกลับไปมาที่ผิวของสายชั้นในจนถึงปลายทาง  สายไฟเบอร์ออปติกมีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลได้สูงมาก  ความผิดพลาดในการส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนั้นมีน้อย
มาก  คือประมาณ  1 ใน  10 ล้านบิตต่อการส่ง  1,000 ครั้ง  เท่านั้น  ทั้งยังป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้โดยสิ้นเชิง แม้ว่าการส่งข้อมูลผ่านทางสาย
ไฟเบอร์ออปติก จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม  และจำนวนมหาศาล แต่ราคาสายไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์ประกอบสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสง
และจากคลื่นแสงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า   เครื่องทบทวนสัญญาณ มีราคาสูงกว่าการส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณแบบอื่น สายไฟเบอร์ออปติกมีความแข็งแต่เปราะจึงยาก
ต่อการเดินสายไฟตามที่ต่าง ๆ  ได้ตามที่ต้องการ  อีกทั้งการเชื่อมต่อระหว่างสายก็ทำได้ยากมาก  เพราะต้องระวังไม่ได้เกิดการหักเห

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
                   เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียว
กันเข้าด้วยกัน
        เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
                   เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
        เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)
                   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
   2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้
   3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ
                ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
   4.สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที  โดยการใช้สัญญาณ
                อิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว

อ้างอิงจาก

1. http://www.ds.ru.ac.th/Comp/W_Chai41101_41102/Network.htm
2. http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
3. http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
4. http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

ด.ญ.พนิดา ชนะสงคราม ชั้น ม.2/6 เลขที่ 27

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
        โดยสามารถใช้ทรัพยากร  ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์ แฟกซ์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิส เป็นต้น

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ    1.สายเกลียวคู่  เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด  ประกอบด้วยสายทองแดง  2 เส้น 
   1.1 สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน
         เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยูทีพี สายสัญญาณประเภทนี้เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในระบบโทรศัพท์
         มีการปรับปรุงคุณสมบัติจนสามารถใช้กับสัญญาณความถี่สูงได้ สายยูทีพีใช้ลวดทองแดง 8 เส้น
         ขณะที่ในระบบโทรศัพท์จะใช้เพียง 2 หรือ 4 เส้น ซึ่งต่อเข้ากับหัวต่อแบบ RJ45
         ซึ่งเป็นหัวต่อที่มีลักษณะคล้ายกับหัวต่อของโทรศัพท์ แต่โทรศัพท์จะเรียก RJ11
         การที่มีสายทองแดงไว้หลายเส้นก็เพื่อให้หัวต่อ RJ45 ใช้งานได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น 
  -ใช้สายทองแดงตั้งแต่ 3-8 เส้น เป็นสายสัญญาณ 10 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 10BASE-T 
  -ใช้สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-T 
  -ใช้สายทองแดง 8 เส้น เป็นสายสัญญาณของเสียง 
  -ใช้สายทองแดง 2 เส้น สำหรับระบบโทรศัพท์ 
  1.2สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน
   2.สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
      สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่ 2ชั้น
   3.เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
        เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง
  2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
      เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
  3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : W_)
       เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
  2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้
  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูล เป็นต้น
  4.สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที 

อ้างอิงจาก
http://www.itexcite.com/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

ด.ช.นพดล จิตตั้ง  ม.2/6 เลขที่13

จงตอบคำถามตอบไปนี้ 
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (อังกฤษ: computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ1.เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครืองแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูล
     2.คลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์
     3.ฮับ (HUB) หรือ เรียก รีพีทเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
     4.สวิตซ์ (Switch) คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเรเยอร์ที่ 2 และทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลาย ทางเท่านั้น
     5.เราเตอร์ (Router)เป็นอุปรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ข้อแพ็กเก็ตข้อมูล
     6.ริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ ไม่ลดลงมากนัก
     7.เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ* เครือข่ายภายใน หรือ แลน (LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
    * เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
    * เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (MAN)และยังมีอีกสองเครือข่ายที่ยังมีเพิ่มเติมอีกคือ
    * เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ( MCU)
    * เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (PAN) เป็นเครือข่ายไร้สาย
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ     1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
         2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย
         3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย
เว็บไซต์อ้างอิง
http.//th.wikipedia.oeg/wiki/เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
2.อุปกรณ์สื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.เซิร์ฟเวอร์ (Server)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
 เครืองแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย
2.ไคลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอม
พิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์
3.ฮับ (HUB)หรือเรียกรีพีทเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์
4.สวิตซ์ (Switch)คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเรเยอร์ที่ 2 และ
ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลายทางเท่านั้น  
5.เราเตอร์ (Router)เป็นอุปรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์
จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว  
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน
          (Local Area Network : LAN)
      2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน
          (Metropolitan Area Network : MAN)
      3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน
          (Wide Area Network : WAN)
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสารตัวเลขหรือ
ข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้เช่นราคาสินค้าบัญชีสินค้า  ฯลฯ
เว็บไซต์อ้างอิง
1.http://th.wikipedia.org/wiki/
2.http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
3.http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
4.http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm
ด.ช.ณัฐกิตติ์  วิทยันต์  ม.2/6 เลขที่9

ชื่อ ด.ญ. กิตติกา นามสกุล อินแก้วน่าน
             เลขที่ 22 ชั้น ม.2/6
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ทรัพยากร (Resource) ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
1. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยูทีพี สายสัญญาณประเภทนี้เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ มีการปรับปรุงคุณสมบัติจนสามารถใช้กับสัญญาณความถี่สูงได้ สายยูทีพีใช้ลวดทองแดง 8 เส้น ขณะที่ในระบบโทรศัพท์จะใช้เพียง 2 หรือ 4 เส้น ซึ่งต่อเข้ากับหัวต่อแบบ RJ45 ซึ่งเป็นหัวต่อที่มีลักษณะคล้ายกับหัวต่อของโทรศัพท์ แต่โทรศัพท์จะเรียก RJ11 การที่มีสายทองแดงไว้หลายเส้นก็เพื่อให้หัวต่อ RJ45 ใช้งานได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น 
  - ใช้สายทองแดงตั้งแต่ 3-8 เส้น เป็นสายสัญญาณ 10 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 10BASE-T 
  - ใช้สายทองแดง 4 เส้น เป็นสายสัญญาณ 100 เมกะบิตของอีเธอร์เน็ตแบบ 100BASE-T 
  - ใช้สายทองแดง 8 เส้น เป็นสายสัญญาณของเสียง 
  - ใช้สายทองแดง 2 เส้น สำหรับระบบโทรศัพท์ 
2. สายคู่บิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Shielded Twisted Pair : STP) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เอสทีพี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวน เอสทีพีใช้ความถี่สูงกว่ายูทีพี แต่มีราคาแพงกว่า

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ. 1. เครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN) หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณที่ไม่ไกลเข้าด้วยกัน
เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์กรที่ระยะทางไม่ไกลมากนัก
 2.เครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ระหว่างประเทศการสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องพึ่งพาระบบริการเครือข่ายสาธารณะ

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 
2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 
3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย

ให้อ้างอิงถึงเเหล่งที่มาด้วย
http://www.itexcite.com/article
http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/commu3.htm
http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm

ชื่อ ด.ญ.พิมพ์ชนก นามสกุล ท้าวขว้าง
              เลขที่ 30 ชั้น ม.2/6

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและได้และใช้ทรัพยากรที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก เช่น เว็บ  อีเมล  FTP

2. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)
     การสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล)ไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติก  สายไฟเบอร์ออปติกทำจากแก้วหรือพลาสติกสามารถส่งลำแสงผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน  ลำแสงที่ส่งออกไปจะสะท้อนกลับไปมาที่ผิวของสายชั้นในจนถึงปลายทาง  สายไฟเบอร์ออปติกมีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลได้สูงมาก
      ความผิดพลาดในการส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนั้นมีน้อยมาก  คือประมาณ  1 ใน  10 ล้านบิตต่อการส่ง  1,000 ครั้ง  เท่านั้น  ทั้งยังป้องกันการรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้โดยสิ้นเชิง แม้ว่าการส่งข้อมูลผ่านทางสายไฟเบอร์ออปติก จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม  และจำนวนมหาศาล แต่ราคาสายไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์ประกอบสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสง และจากคลื่นแสงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องทบทวนสัญญาณ มีราคาสูงกว่าการส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณแบบอื่น สายไฟเบอร์ออปติกมีความแข็งแต่เปราะจึงยากต่อการเดินสายไฟตามที่ต่าง ๆ  ได้ตามที่ต้องการ  อีกทั้งการเชื่อมต่อระหว่างสายก็ทำได้ยากมาก  เพราะต้องระวังไม่ได้เกิดการหักเห
2.สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
   สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่  2  ชั้น  ชั้นในเป็นฟั่นเกลียวหรือชั้นแข็ง  ชั้นนอกเป็นฟั่นเกลียว และคั่นระหว่างชั้นด้วยฉนวนหนา  เปลือกชั้นนอกสุดเป็นฉนวน  สายโคแอกสามารถม้วนโค้งงอได้ง่าย  มี  2  แบบ คือ  75  โอมห์ และ  50 โอมห์  ขนาดของสายมีตั้งแต่  0.4 - 1.0  นิ้ว ชั้นตัวเหนี่ยวนำทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากแผ่รังสี  เปลือกฉนวนหนาทำให้สายมีความคงทนสามารถฝังเดินสายใต้พื้นดินได้ 

3. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน
2.เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน

4. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. การใช้ Hardware ร่วมกัน
        2. การใช้ Software ร่วมกัน
        3. การต่อเชื่อมกับระบบอื่น
        4. การใช้ระบบ Multiuser


ให้อ้างอิงถึงเเหล่งที่มาด้วย
http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
http://www.ds.ru.ac.th/Comp/W_Chai41101_41102/Network.htm
http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ทรัพยากร (Resource) ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันได้

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)
     2.เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
     2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
     3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน   เครือข่ายที่ให้บริการเก็บข่าวสาร  ตัวเลขหรือข้อมูลใช้งานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้  เช่น  ราคาสินค้า  บัญชีสินค้า  ฯลฯ
    2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
    3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้

http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/electronic/elec5.htm

ด.ช. จักรินทร์  ทองทา  ชั้น ม.2/6  เลขที่ 2

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่มาเป็นสถานีบริการ หรือที่เรียกว่า เครื่องให้บริการ (Server ) และให้ไมโครคอมพิวเตอร์ตาม หน่วยงานต่างๆ เป็นเครื่องใช้บริการ (Client) โดยมีเครือข่าย(Network) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จาก จุดต่างๆ

2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)
     2.สายโคแอกเชียล (coaxial)
     3.เส้นใยนำแสง (fiber optic)

3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.LAN (Local Area Network)
      2.MAN (Metropolitan Area Network)
      3.WAN (Wide Area Network)

4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ  1.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ร่วมกันได้  เช่น  การพิมพ์เอกสารจะใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายหลายเครื่องก็ได้ เป็นต้น
      2.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานเข้าด้วยกันก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้  การดำเนินการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายขององค์กรได้กำหนดไว้
      3.  สำนักงานอัตโนมัติ  แนวคิดคือต้องการลดการใช้กระดาษ  หันมาใช้ระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันที  โดยการใช้สัญญาณอิเลคทรอนิกส์แทน  จะทำให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็ว

  http://blog.eduzones.com/banny/3478

 ด.ช.เดชา  เทียบดอกไม้  ชั้น ม.2/6  เลขที่ 12

ด.ญ.ศิรินทิพย์ เมฆแสน  ม.2/6 เลขที่34

จงตอบคำถามตอบไปนี้ 
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (อังกฤษ: computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ1.เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครืองแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูล
     2.คลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์
     3.ฮับ (HUB) หรือ เรียก รีพีทเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
     4.สวิตซ์ (Switch) คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเรเยอร์ที่ 2 และทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลาย ทางเท่านั้น
     5.เราเตอร์ (Router)เป็นอุปรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ข้อแพ็กเก็ตข้อมูล
     6.ริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ ไม่ลดลงมากนัก
     7.เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ* เครือข่ายภายใน หรือ แลน (LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
    * เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
    * เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (MAN)และยังมีอีกสองเครือข่ายที่ยังมีเพิ่มเติมอีกคือ
    * เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ( MCU)
    * เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (PAN) เป็นเครือข่ายไร้สาย
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ      1.  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
         2.  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย
         3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย

เว็บไซต์อ้างอิง
http.//th.wikipedia.oeg/wiki/เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ด.ช. ณัฐวัตร   เทศสกุล  ม.2/6 เลขที่ 11
1.ตอบ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้การทำงานเฉพาะมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น มีการใช้เครื่องบริการแฟ้มข้อมูลเป็นที่เก็บรวบควมแฟ้มข้อมูลต่างๆ

2.ตอบ
1.บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ
2.เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ที่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี (PC) เข้ากับคอมพิวเตอร์ประเภทแมค
3.โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก(Analog)
4.สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็นทองแดงจะถูกพันกันตามาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก
5.สายโคแอกเชียล (coaxial) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะของสายเป็นแบบกลม

3.ตอบ
1. Peer-to-Peer Network หรือเครือข่ายแบบเท่าเทียมเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง จะสามารถแบ่งทรัพยากรต่างๆ
2. Client-Server Network หรือเครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นระบบที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะการทำงานที่เหมือน ๆ กัน เท่าเทียมกันภายในระบบ เครือข่าย
3. อินทราเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนบุคคลตรงกันข้ามกับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บ, อีเมล, FTP เป็นต้น

4.ตอบ
1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์ ไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ประหยัดเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้
4. การแชร์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น
5.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน

แหล่งที่มา
http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/commu2.htm

ด.ช.ชาญวิทย์ นามสกุล จับใจนาย ชั้น ม.2/6 เลขที่ 8

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ ระบบที่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องทำการเชื่อมต่อกัน โดยในการเชื่อมต่อจะมีสื่อกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
อ้างอิงจาก http://www.itexcite.com
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็นทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิล

เดียวกันหรือจากภายนอกเนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนี้ยอมให้สัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน สำหรับอัตราการส่งข้อมูลผ่านสายคู่บิดเกลียวจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ
          2.สายโคแอกเชียล (coaxial) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะของสายเป็นแบบ

กลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง สายโคแอกเชียลที่ใช้ในระบบเครือข่ายมีหลายแบบตามคุณลักษณะทางด้านความต้านทานของสาย
          3. เส้นใยนำแสง (fiber optic) เป็นสายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้ว สายสัญญาณชนิดนี้สามารถนำข้อมูลได้มาก เช่นสามารถส่งได้ถึงกว่าพันล้านบิตต่อวินาทีและใช้

ได้ในระยะทางที่ไกล เส้นใยนำแสงมักใช้เป็นสายรับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย
อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anouson&month=17-09-2007&group=2&gblog=1
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.เครือข่ายท้องถิ่น (LAN):(Local Area Network : LAN)เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก
          2.เครือข่ายระดับเมือง (MAN):(Metropolitan Area Network : MAN)เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ

เครือข่าย แวน
          3.เครือข่ายระดับประเทศ (WAN):(Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อ

ต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องอาศัยระบบบริการข่ายสายสาธารณะ
อ้างอิงจาก http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1. สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ (ฺBusiness Applicability) องค์กรธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เครือข่ายของธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจการบิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจหลักทรัพย์
          2. ความประหยัด นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างเช่นในสำนักงานหนึ่งมีเครื่องอยู่ 30 เครื่อง หรือมากกว่านี้ ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้  จะเห็นว่าต้องใช้

เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 - 10 เครื่อง มาใช้งาน แต่ถ้ามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วละก้อ ก็สามารถใช้อุปกรณ์
           3.ความเชื่อถือได้ของระบบงาน  นับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ถ้าทำงานได้เร็วแต่ขาดความน่าเชื่อถือก็ถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อนำระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ มาใช้งาน ทำระบบงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะจะมีการทำสำรองข้อมูลไว้
อ้างอิงจาก http://blog.eduzones.com/banny/3478

ด.ช.จิรายุส นามสกุล ต๊ะสิทธิ์ ชั้นม.2/6 เลขที่ 4

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่าย

ได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย
อ้าวอิงจาก http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_network1.htm
2.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.สายเกลียวคู่ (Twisted pair Cable)สายเกลียวคู่ เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด  ประกอบด้วยสายทองแดง  2 เส้น  แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียว  สามารถลดการรบกวนจาก

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  
         2.สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายเคเบิลแบบโคแอกเชียล ส่วนของสายส่งข้อมูลจะอยู่ตรงกลางเป็นลวดทองแดงมีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่  2  ชั้น  ชั้นในเป็นฟั่นเกลียว

หรือชั้นแข็ง  ชั้นนอกเป็นฟั่นเกลียว และคั่นระหว่างชั้นด้วยฉนวนหนา  
         3.เส้นใยแก้วนำแสง หรือ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable) การสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล)ไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงส่งผ่านสายไฟเบอร์ออ

ปติก  สายไฟเบอร์ออปติกทำจากแก้วหรือพลาสติกสามารถส่งลำแสงผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน
อ้างอิงจาก http://www.paktho.ac.th/trirong/classroom/plan4000/plan4001/page4.htm
3.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.LAN (Local Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่นเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ในบริเวณที่ไม่กว้างนัก     อาจใช้อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรืออาคารที่อยู่ใกล้กัน เช่น 

ภายในมหาวิทยาลัย  อาคารสำนักงาน  คลังสินค้า หรือโรงงาน เป็นต้น
         2. MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับเมือง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดอยู่ระหว่าง Lan และ Wan เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดเท่านั้น

การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
         3.WAN (Wide Area Network) : ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้างเป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณกว้าง เช่น ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งาน

ทั่วโลก เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน อาจจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ
อ้างอิงจาก http://learn.wattano.ac.th/learning/userchap13
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1.การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  
          2. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน (Sharing of program and data) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่ง

เก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง
          3.สามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ (Telecommunication) การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่าย ทั้งประเภทเครือข่าย LAN , MAN และ WAN ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อ

สารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะไกลได้
อ้างอิงจาก http://blog.eduzones.com/banny/3478

ด.ช. จีรพัฒน์   วงศ์นาสัก  ม.2/6 เลขที่ 6
1.ตอบ การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครือข่ายท้องถิ่น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้าง

2.ตอบ
1.เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครืองแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ใน เครือข่าย
2.ไคลเอนต์ (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไคลเอนต์
3.ฮับ (HUB) หรือ เรียก รีพีทเตอร์ (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ไปยังพอร์ตที่เหลือ
4.สวิตซ์ (Switch) คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ในเรเยอร์ที่ 2 และทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเฉพาะที่เป็นปลายทางเท่านั้น
5.เราเตอร์ (Router)เป็นอุปรณ์ที่ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3 เราท์เตอร์จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ข้อแพ็กเก็ตข้อมูล เพื่อที่จะกำหนดและส่งแพ็กเก็ตต่อไป

3.ตอบ
1. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน
2. เครือข่ายระดับเมือง (MAN)เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
3. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง

4.ตอบ
1. สามารถแชร์เอกสาร เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูลต่าง ๆ ใบส่งขอ บัญชีต่าง ๆ ใบรายการ สินค้า เป็นต้น
2. สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ ในการติดต่อผู้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว
3.. การสนทนาผ่านเครือข่าย หรือการแชท (Chat)
4.. การประชุมระยะไกล (Videoconference)
5.. การแชร์ไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วีดิโอ เพลง เป็นต้น

แหล่งที่มา
http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/network.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 217 คน กำลังออนไลน์