รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์สำคัญ  2  ประการ คือ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 25    2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม   กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ปีการศึกษา  2553   จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน   4  ชุด  แผนการจัดประสบการณ์  และแบบประเมินความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์   วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ  (%)  ของความก้าวหน้า   เปรียบเทียบความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยหาค่าเฉลี่ย  (µ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  และทดสอบค่าที  (t-test)                  สรุปผลการศึกษา                   1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้าน              มิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยการวิเคราะห์ร้อยละของความก้าวหน้า   พบว่า  นักเรียนมีความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์   เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  55.71  ซึ่งสูงกว่าร้อยละ  25  ที่ได้กำหนดไว้  แสดงว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล  ปีที่  1   เป็นชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ   สามารถช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้                    2.  ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  พบว่า                         2.1  ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  นักเรียนมีความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  6.71)  และหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  นักเรียนมีความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  17.86)                        2.2  หลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  นักเรียนมีความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 55.71                   3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์   ของนักเรียนชั้นอนุบาล       ปีที่  1   โรงเรียนวัดหัวโพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2   พบว่า          หลังการใช้ชุดกิจกรรม  นักเรียนมีคะแนนความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการใช้             ชุดกิจกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                   4. ผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดหัวโพธิ์  ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม   พบว่าก่อนการจัดกิจกรรม  นักเรียนมีความความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ใน 4 ด้าน  คือด้านการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง   ด้านความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ด้านการต่อเข้าด้วยกัน  และด้านการแยกออกจากกัน  น้อยมาก   เห็นได้จากทำแบบประเมินความสามารถก่อนใช้ชุดกิจกรรม   การสังเกตการทำกิจกรรมประจำวัน และการสนทนาโต้ตอบกับครูและ  ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมช่วงแรก ๆ นักเรียน    ยังทำกิจกรรม ชิ้นงาน และสนทนาโต้ตอบผิดพลาดบ้าง   และยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก  หลังการใช้ชุดกิจกรรม   นักเรียนเริ่มเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น  มีการใช้ประสบการณ์เดิม   ทำชิ้นงานและใบกิจกรรมเรื่องของการนางวัลย์ลิกา  หอมกุล                               รายงานการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง   ความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่างๆ  การต่อเข้าด้วยกัน  การแยกออกจากกันได้ถูกต้องมากขึ้น  ตอบคำถามของครูได้ถูกต้องจากการร่วมสนทนาซักถามทั้งก่อนและขณะปฏิบัติกิจกรรม สามารถคาดคะเนคำตอบได้ถูกต้องเมื่อได้ทำกิจกรรมแบบเดิมซ้ำๆ กัน   นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน   มีความละเอียดรอบคอบในการทำชิ้นงาน  ใบกิจกรรม   และร่วมสนทนาตอบคำถาม เรื่องการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง   ความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่างๆ  การต่อเข้าด้วยกัน  และการแยกออกจากกัน ได้ด้วยตนเอง  และถูกต้องมากขึ้น โดยเห็นจากพัฒนาการในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียนในช่วงกิจกรรมอื่นๆ  เช่น การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (การปฏิบัติตามคำสั่ง)  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเกมการศึกษา   การเล่นตามมุม  เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์