โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่(NEW.GEN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 140 คน

          คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (NEW.GEN) หลักสุตรบัญชีบัณฑิค บริหาร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  140 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  4 มีนาคม 2555

         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
         2.เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยุ่ในภาคปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาในภาคปลายนั้น
         3.การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มนักเรียนสายสามัญ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป(GPAX)
         4.การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2.50 ขึ้นไป
         5.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1.ใบสมัครตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
         2.รูปถ่ายหน่้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
         3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ปพ1)4 ภาคเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็ตการศึกษา)
         4.สำเนาบัตประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในด้านเดียวกันและผุ้สมัครลงนามรับรองสำเนา


         การสมัคร
         -สมัครทางอันเตอร์เนตได้ที่ http://www.acc.msu.ac.th
         -สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะการบัญขีและการจัดการเขตพื้นที่ขามเรียง ส่วนวันเสาร์-อาทิคย์ สมัครได้ที่สำนักงานคณะการบัญชัและการจัดการเขตพื้นที่ในเมือง


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์