คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรรับตรง ปี 2555


          คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555” จำนวน 15 คนสำหรับผุ้ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดีและสาขาวิชาภาษาไทย ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น

         คุณสมบัติทั่วไป
         1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553 (ใบจบระบุ มีนาคม 2554)
         สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
         3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือความพิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
         4. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         5. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
         6. มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
         7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         8. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
         8.1 สาขาวิชาโบราณคดี
         8.1.1 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
         8.1.2 กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
         8.2 สาขาวิชาภาษาไทย
         8.2.1 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
         8.2.2 กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
         9. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น


         คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี
         1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
         2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น
         3. การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงาน สำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป และต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
         4. เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) มีดังนี้
         4.1 ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
         4.2 ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         5. ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น
         หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.
          2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตาม


         ขั้นตอนการสมัคร
         1. ผู้สมัครเข้าสู่ Website : www.archae.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร และส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด
         2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคุณสมบัติ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ” ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้ส่งถึงคณะโบราณคดีภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์   ส่งฝ่ายรับสมัคร  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
         ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
         คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
         ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
         3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
         4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
         5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.archae.su.ac.th หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 3 วันทำการ
         6. ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555” จาก Website : www.archae.su.ac.th
         ทั้งนี้ คณะโบราณคดีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
         3.3 หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร (หลักฐาน) ดังต่อไปนี้
         สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านที่ประสงค์จะสมัครจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
         สาขาวิชาโบราณคดี
         ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ในระดับจังหวัดขึ้นไป และต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
         สาขาวิชาภาษาไทย
         ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น โดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรางวัลด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ
         -ค่าสมัครจำนวน 550 บาท


         เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
         1.บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2555” ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
         2.หลักฐานการศึกษา
         2.1ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้วุฒิบัตรการศึกษา และใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
         2.2ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
         2.3ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา และสำเนาผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
         4.รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบรายงานการตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th เท่านั้น
         5.เอกสารแสดงความสามารถ ฉบับจริง
         หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
         สนใจติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือต้องการค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อ คลิก www.elearneasy.com


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์