โรคร้ายที่มากับมหาอุทกภัยปี 2554

รูปภาพของ sss27969

 9.โรคไข้มาลาเรีย
ติดต่อโดยยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำเชื้อโรค มักพบในพื้นที่ป่าเขามีแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ อาการหลังรับเชื้อ 7 – 10 วัน จะปวดศีรษะ โดยทั่วไปคล้ายไข้หวัด แต่หลังจากนั้นจะหนาวสั่นและไข้สูงตลอดเวลา อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต


สาเหตุของโรค    
โรคมาลาเรีย เป็นโรคติดต่อในเขตร้อน (tropical zone) และกึ่งเขตร้อน (subtropical zone) เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึ่งเป็นปรสิตเซลล์เดียวใน Class sporozoa Genus Plasmodium มีทั้งหมดสี่ชนิด คือ พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม (Plasmodium falciparum),พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ (Plasmodium vivax),พลาสโมเดียม มาลาริอี (Plasmodium malariae),และพลาสโมเดียม โอวาเล่ (Plasmodium ovale) และมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำเชื้อจากผู้ป่วยมาลาเรีย ไปยังผู้อื่น 
•P. falciparum (พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม) พบทั่วไปบริเวณเขตร้อนและเขตอบอุ่น แต่จะไม่พบเชื้อชนิดนี้ในดินแดนที่ช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 21.1 องศาเซลเซียส (70 องศาฟาเรนไฮต์) และในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8.8 องศาเซลเซียส (48 องศาฟาเรนไฮต์) โดยพบมากในเขตร้อนของแอฟริกา อเมริกาและเอเชีย สำหรับในประเทศไทยนั้นพบได้ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดน 
•P. vivax (พลาสโมเดียม ไวแวกซ์) มีการแพร่กระจายเป็นอาณาบริเวณกว้างมากคือ บริเวณเส้นรุ้งที่ 40 องศาใต้ ไปจนถึงเส้นรุ้งที่ 60 องศาเหนือ แต่ที่พบมากคือ บริเวณเส้นรุ้งที่ 30 องศาใต้ ไปจนถึงเส้นรุ้งที่ 45 องศาเหนือ สำหรับทวีปแอฟริกาพบน้อย ส่วนในประเทศไทยพบมากบริเวณภาคใต้ 
•P. malariae (พลาสโมเดียม มาลาริอี) มีจำกัดไม่แพร่หลายนัก มีในแอฟริกากลางและตะวันตก ศรีลังกาและบางส่วนของมาเลเซีย 
•P.ovale (พลาสโมเดียม โอวาเล่) มีมากในแอฟริกาตะวันตก มีรายงานพบในฟิลิปปินส์ บอร์เนียว เซลีเบส หมู่เกาะโมลุกกะ ออสเตรเลียเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน และนิวฮิบิติส สำหรับประเทศไทยพบน้อยมาก เพียงปีละ 1-2 ราย และมักพบบริเวณจังหวัดชายแดนซึ่งมีมาลาเรียชุกชุม

การติดต่อ
1. โดยถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียในต่อมน้ำลายกัด และปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดคน เป็นวิธีธรรมชาติที่พบได้มากที่สุด
2. ติดต่อจากมารดาซึ่งมีเชื้อมาลาเรียในร่างกายและถ่ายทอดทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ วิธีนี้พบได้น้อยมาก มักพบได้ในท้องที่ที่มีมาลาเรียชุกชุม กรณีเช่นนี้จะพบระยะฟักตัวสั้นกว่าวิธียุงกัด ทารกแรกเกิดและมารดาจะมีเชื้อมาลาเรียชนิดเดียวกัน
3.ติดต่อโดยวิธีการถ่ายเลือด จะพบในรายที่ผู้บริจาคโลหิตมีความหนาแน่นของเชื้อมาลาเรียในกระแสโลหิตต่ำและไม่มีอาการ หากไม่ได้ทำการตรวจโลหิตหาเชื้อมาลาเรียก่อน ผู้ป่วยที่รับการถ่ายเลือดจะป่วยเป็นมาลาเรียได้ 

อาการ
อาการของไข้มาลาเรียจะปรากฏหลังจากเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกาย โดยขึ้นกับระยะฟักตัวของเชื้อมาลาเรียอีกด้วย ทั้งนี้ ระยะฟักตัวในผู้ป่วย (incubation period) คือ ระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนผู้ป่วยเริ่มมีอาการแตกต่างกันตามชนิดของเชื้อมาลาเรีย โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา 10-14 วัน ดังนี้
การจับไข้ในคนที่ได้รับเชื้อเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นทันทีหลังระยะฟักตัว โดยการจับไข้ระยะแรกยังไม่มีรูปแบบของความสม่ำเสมอ ไม่เป็นเวลา เพราะเชื้อยังไม่มีความสม่ำเสมอในวงจรที่เติบโต อาจมีอาการไม่สบาย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว เพลีย เบื่ออาหารในระยะ 2-3 วันแรก หลังจากนั้นในปลายสัปดาห์จึงจับไข้เป็นเวลา การจับไข้ตรงกับระยะที่เชื้อในเม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่แล้วเม็ดเลือดแดงแตกออก โดยการจับไข้มีความแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของเชื้อ เช่น เชื้อฟัลซิปารัม (P. falciparum) จับไข้ทุก 36-48 ชั่วโมง แต่โดยส่วนมากจับไข้ทุกวันและอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่น มาลาเรียขึ้นสมอง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหลืองซีด ปัสสาวะดำ ไตล้มเหลว ปอดบวมน้ำ ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เชื้อไวแวกซ์ (P. vivax) และ โอวาเล่(P. ovale) จับไข้ทุก 48 ชั่วโมงหรือจับวันเว้นวัน ส่วนมาลาริอี (P. malariae) จับไข้ทุก 72 ชั่วโมงหรือวันเว้นสองวัน

การป้องกันและรกษา
เมื่อผลการตรวจโลหิตแล้ว พบว่ามีการติดเชื้อมาลาเรีย ผู้ป่วยต้องได้รับยาและการรักษาตามอาการ ในกรณีอาการไม่หนัก ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การใช้ยารักษาไข้มาลาเรีย จำแนกตามชนิดเชื้อดังนี้
•เชื้อฟัลซิปารัม (P. falciparum)
ยาขนานที่หนึ่ง (First line drug) ใช้ ยาเมโฟลควิน (mefloquine) ยาอาร์ทีซูเนต (artesunate) ร่วมกับยาไพรมาควิน (primaquine)
ยาขนานที่สอง (Second line drug) ใช้ยาควินิน (quinine) และ ยาด๊อกซี่ชัยคลิน (doxycycline) 
ร่วมกับ ยาไพรมาควิน (primaquine)
•เชื้อไวแวกซ์ (P. vivax) และ โอวาเล (P. ovale) ใช้ยาคลอโรควิน (chloroquine) ร่วมกับ ยาไพรมาควิน (primaquine)
•เชื้อมาลาริอิ (P. malariae) ใช้ยาคลอโรควิน (chloroquine)
การใช้ยาป้องกัน (chemoprophylaxis) เนื่องจากในประเทศไทยมีปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษาหลายขนาน ทำให้ไม่มียาที่มีประสิทธิภาพสูง มีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยและเหมาะสมที่จะใช้เป็นยารับประทานป้องกันไข้มาลาเรียในประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ยาป้องกัน แต่ให้เน้นมาตรการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การหลีกเลี่ยงการพักแรมในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ถ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้นอนในมุ้ง มุ้งลวด มุ้งชุบสารเคมี ทายาป้องกันยุงกัด เป็นต้น

การป้องกัน 
โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้  โดยประชาชนควรป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุงกัดเมื่อเข้าป่า เช่น นอนในมุ้งหรือมุ้งชุบสารเคมี นอนในบ้านหรือกระท่อมที่พ่นสารเคมี ทายากันยุง สวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างการให้มิดชิด สุมไฟไล่ยุง หากป่วยแล้วไม่รักษาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ถึงเสียชีวิตได้  ดังนั้นถ้าพบว่าตนเองหรือครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยคล้ายที่กล่าวมาควรรีบไปตรวจที่มาลาเรียคลินิค หรือสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดทันทีโดยไม่รอช้า ในส่วนของชุมชนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียได้ดังนี้ คือ ยินยอมให้เจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีตามบ้านเรือน  นำมุ้งไปชุบน้ำยาเพื่อป้องกันยุง ปล่อยหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำ เจาะเลือดตรวจเมื่อกลับจากค้างแรมในป่าหรือมีอาการไข้  และเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้มาลาเรียแล้วต้องกินยาให้ครบตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

 

แหล่งที่มารูปภาพ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/disease/malaria.html

 

แหล่งอ้างอิงอื่นๆ

โรคฉี่หนู http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA

โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร http://www.ku.ac.th/e-magazine/mar49/know/acute.htm

โรคตาแดง http://health.kapook.com/view4052.html

โรคปอดบวม http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww525/ieqd/ieqd-web1/Link/Pneumonia.htm

โรคไข้หวัด http://www.yourhealthyguide.com/article/as-cold-influenza.html

โรคน้ำกัดเท้า http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2

โรคไข้เลือดออก http://203.157.15.4/fact/Dengue_Haemorrhagic_Fever.htm

โรคหัด http://thaipharmacies.org/knowledge/disease/169-measles.html

โรคมาลาเรีย http://dpc9.ddc.moph.go.th/group/insec92/vbdc92/malaria.htm

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื้อหาข้อมูลสมบูรณ์ดี ภาพประกอบจัดทำได้สวยงามมาก ทำให้ผู้อ่านสนใจอ่าน

อาจจะเพิ่มเติมข้อมูลได้อีก

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27984

images by free.in.th

รูปภาพของ sss28021

เนื้อหาจัดเต็มมากก

รูปภาพของ sss28171

เนื้อหาจัดเต็ม

รูปภาพของ ssspoonsak

อืม ดีจ้ะ แต่จะเพิ่มเติมอีกก็ได้นะจ้ะ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27956

สวยงาม Wink

เนื้อหาแน่นปึ๊ก!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์