เผยแพร่ผลงานวิชาสุขศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5
 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 
ผู้รายงาน นายปราโมทย์ อำนาจเจริญ
 
ปีที่พิมพ์ 2554
 

บทคัดย่อ 

  
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อน ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา
ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต
3 ที่เรียนวิชาสุขศึกษา
ปีการศึกษา
2553 จำนวน 1 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่องจากผู้รายงานเป็นครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 และพลศึกษา ห้องนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 จำนวน 6 เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่า ที (
t-test แบบ Dependent Samples)
 
ผลการศึกษา พบว่า
 1. บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่
4 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
89.67/11
 2. นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดย
บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 และพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 มีผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์