การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ผู้รายงาน : นางสมรักษ์ พ้นภัย

ปีที่รายงาน : 2553

   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ  ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา  ว22101  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  241  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2/6  จำนวน  37  คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  7  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  1  ชุด  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ  สถิติวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  และการทดสอบค่า  t  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  B-Index  พัฒนาโดย  สาคร  แสงผึ้ง  และโปรแกรมสถิติวิจัยในชั้นเรียน สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

    ผลการวิจัย  พบว่า
 1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  มuประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  88.66/82.97  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  หลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์