ม.รามคำแหงรับเรียนป.ตรี จิตวิทยาฯ

 
          ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ รับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันที่ 26-31 พฤษภาคม 2551
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
          2.เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
          3.เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
          4.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ ต้องมีความรู้สอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
          5.เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือกรรมการบริหารมูลนิธิ หรือกรรมการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการมนุษย์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หรือ
          6.เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
          หลักฐานการรับสมัคร
          1.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
          2.หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน และลงนามโดยผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองนั้น พร้อมด้วยสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ
          4.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
          5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว จำนวนอย่างละ 2 รูป
          ระยะเวลาในการศึกษา
          การเรียนการสอนแบ่งเป็น 7 ภาคการศึกษา ๆ ละ 18 สัปดาห์ โดยเรียนแบบ Block Course ดังนี้
          1.บรรยายในชั้นเรียนและประเมินผล  4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วิชา
          2.ปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์
          1.บรรยายในชั้นเรียนระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
          2.การเรียนการสอน ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
           3.นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
          4.ศึกษาดูงานนอกสถานที่
          5.สื่อการสอน ประกอบด้วยตำรา หรือเอกสารสรุปคำบรรยาย หรือเทปบันทึกเสียงคำบรรยาย
          6.การวัดผล ประกอบด้วยการทำรายงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล่
          สถานที่เรียน
          อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องบรรยายปรับอากาศพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย หรืออาคารอื่นที่คณะกรรมการบริหารโครงการเห็นสมควร
          อาจารย์ผู้สอน
          1.อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          2.อาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          3.อาจารย์พิเศษ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง
          การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร
          จำหน่ายใบสมัคร วันจันทร์ที่ 26-วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารนครชุม (NCB) ชั้น 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          การรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26-วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารนครชุม (NCB) ชั้น 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.edu.ru.ac.th  โทร.08-1818-9960, 08-7060-7443, 08-6357-4792, 08-9825-8841
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104216 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์