มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับน.ศ.ป.ตรี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

          คุณสมบัติของผู้สมัคร 

            -จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

            -เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

            -เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

            -เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

            -ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

            -เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 

            หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ จะต้องนำหนังสือรับรองการเทียบความรู้จากทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงในวันสมัครด้วย

          -ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

            -ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

            -ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

           เอกสารประกอบการรับสมัคร 

            1.ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ 1 ชุด (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

            2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (สีหรือขาวดำ) 

            3.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอน 3 ฉบับ) 

            4.สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด (กรณีเทียบโอน 3 ฉบับ) 

            5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

            6.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ 

            7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

            8.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

            9.หนังสือรับรองคุณสมบัติ ในกรณีใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้แก่

            -ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กรุงเทพมหานคร 

         -ใบทะเบียนพาณิชย์ รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

          -หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

          -ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

          -ใบรับรองการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

           หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องนำหนังสือรับรองการเทียบความรู้จากทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงในวันสมัครด้วย

            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความพร้อมและความเต็มใจที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

           ระบบการศึกษา 

          ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 3 ภาคปรกติ คือ 

          -ภาค 1 (First Semester) 

          -ภาค 2 (Second Semester)

          -ภาคฤดูร้อน (Summer Session)

          หมายเหตุ  ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชั้นเรียน 16 สัปดาห์ สอบไล่อีก 2 สัปดาห์) ภาคฤดูร้อน ใช้เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้นเรียน 7 สัปดาห์ สอบไล่อีก 1 สัปดาห์) อำนวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ

          สถานที่รับสมัคร  โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104333 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์