มหาวิทยาลัยรังสิตคัดเรียนปริญญาตรี

 

          มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 จำนวนมาก

          คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร ระดับปริญญาตรี

          -กายภาพบำบัด

          -ทัศนศาสตร์

          -วิทยาศาสตร์

          -วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

          -อุปกรณ์ชีวการแพทย์

          -เคมีประยุกต์

          -การแพทย์แผนตะวันออก

          -วิศวกรรมศาสตร์

          -วิศวกรรมเครื่องกล

          -วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

          -วิศวกรรมโยธา

          -วิศวกรรมเคมี

          -วิศวกรรมอุตสาหการ

          -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          -วิศวกรรมยานยนต์

          -วิศวกรรมโทรคมนาคม

          -วิศวกรรมการจัดการ

          -วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

          -วิศวกรรมพลังงานทดแทน

          -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และชีวการแพทย์

          -การบิน

          -นักบิน

          -เทคโนโลยีสารสนเทศ

          -วิทยาการคอมพิวเตอร์

          -เทคโนโลยีสารสนเทศ

          -คอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย

          -การจัดการสารสนเทศ

          -เทคโนโลยีชีวภาพ

          -เทคโนโลยีอาหาร

          -เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

          -ศิลปะและการออกแบบ

          -ศิลปะภาพถ่าย

          -ออกแบบภายใน

          -ออกแบบนิเทศศิลป์

          -ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          -คอมพิวเตอร์อาร์ต

          -แฟชั่นดีไซน์

          -สถาปัตยกรรมศาสตร์

          -บัญชี

          -บริหารธุรกิจ

          -การจัดการ

          -การจัดการอุตสาหกรรม

          -ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

          -การเงินและการลงทุน

          -การตลาด

          -การจัดการทรัพยากรมนุษย์

          -การจัดการลอจิสติกส์

          -การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

          -อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

          -การท่องเที่ยว

          -การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

          -การโรงแรมและภัตตาคาร

          -การจัดการธุรกิจด้านการบิน

          -ศิลปศาสตร์

          -ภาษาญี่ปุ่น

          -ภาษาไทย

          -ภาษาอังกฤษ

          -ภาษาจีน

          -ภาษาฝรั่งเศส

          -ภาษาอิสลามศึกษา

          -นิเทศศาสตร์

          -วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

          -การประชาสัมพันธ์

          -การโฆษณา

          -การภาพยนตร์และวิดีทัศน์

          -วารสารศาสตร์

          -สื่อสารการแสดง

          -สื่อสารการตลาด

          -มัลติมีเดีย

          -นิติศาสตร์

          -นิติศาสตร์ (ทางอินเทอร์เน็ต)

          -นิติศาสตร์

          -เศรษฐศาสตร์

          -นวัตกรรมสังคม

          -ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

          -ดนตรี

          -แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา (Jazz Studies)

          -การประพันธ์เพลง (Music Composition)

          -การแสดงดนตรี (Classical Music Performance)

          -การผลิตดนตรี (Music Production and Engineering)

          -ธุรกิจดนตรี (Music Business)

          -ดนตรีศึกษา (Music Education)

          -ดนตรีบำบัด (Music Therapy)

          นานาชาติ

          -ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

          -ธุรกิจระหว่างประเทศ

          -การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

          -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          -นิเทศศาสตร์

          -การจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

          ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้จบ ปวส.

          -วิทยาศาสตร์

          -อุปกรณ์ชีวการแพทย์

          -วิศวกรรมศาสตร์

          -วิศวกรรมโยธา

          -วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

          -วิศวกรรมเครื่องกล

          -วิศวกรรมเคมี

          -วิศวกรรมอุตสาหการ

          -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          -วิศวกรรมยานยนต์

          -เทคโนโลยีชีวภาพ

          -เทคโนโลยีอาหาร

          -บัญชี

          -บริหารธุรกิจ

          -การตลาด

          -การจัดการ

          -การจัดการอุตสาหกรรม

          -ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

          -การเงินและการลงทุน

          -การจัดการทรัพยากรมนุษย์

          คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

          1.ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย

          2.ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

          คุณวุฒิทางการศึกษา

          1.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-6 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

          2.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

          3.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

          วิธีการสมัคร

          1.ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . หยุดเสาร์-อาทิตย์ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน

          2.นำเลขที่สมัครมาติดต่อที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อม Print ใบสมัคร Online และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน

          เอกสารประกอบการรับสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือเลขที่สมัครในกรณีที่สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร ยื่นได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551)

          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

          3.สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด สายด่วนรับสมัคร โทร.0-2791-5500-10 สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rsu.ac.th หรือซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต และร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา E-mail: info@rsu.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104382 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์