นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รูปภาพของ ssspoonsak

 

ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าได้เห็นชอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องตามกำหนดเลื่อนสอบ O-Net ส่งผลให้การเปิดภาคเรียนที่ ๑ เลื่อนเปิดเป็นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

--------------------------------------------------------------------------------
- ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

- ประถมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

- มัธยมศึกษาปีที่ ๑ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓) ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑) โรงเรียนที่สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๑.ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net จากนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ ๓.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๑.ประเภทความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบ ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒.ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-Net รับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบตัววันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- โรงเรียนลักษณะพิเศษ ได้แก่

๑) โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รายงานตัวภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ และมอบตัวภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สอบวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ รายงานตัววันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบตัววันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ รับสมัครวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยประกาศผลพร้อมกันวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รายงานตัวภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ มอบตัวภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรณีที่ไม่มีที่เรียน ให้ยื่นความจำนงขอจัดสรรที่เรียนรอบ ๒ ได้ที่สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยจะประกาศผลรอบ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และรายงานตัวรอบ ๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ซึ่งการกำหนดปฏิทินรับสมัครครั้งนี้ ได้ปรับให้สอดคล้องตามกำหนดการเลื่อนสอบ O-NET ประถมศึกษาปี่ที่ ๖ จากเดิมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากเดิมวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยจะประกาศผลภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรและโรงเรียนไม่ต้องเร่งการสอนชดเชย ทั้งนี้ แม้จะมีการเลื่อนกำหนดการสอบแต่ สทศ.สามารถดำเนินการในตรวจข้อสอบได้ทันแน่นอน อย่างไรก็ตามในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังคงกำหนดเดิมคือวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=25908&Key=news1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์