มหาวิทยาลัยนครพนม รับตรงต่อปริญญาตรี

 

          มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง ระบบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 4,040 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

          คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

          1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

          2.มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

          3.แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร

          4.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา

          5.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท หรือผิดฐานลหุโทษ

          6.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

          7.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

          8.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          9.มีความเหมาะสมและสนใจต่อการเรียนด้านวิชาชีพที่สมัคร

          10.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเสมอภาคทั้งชายและหญิง รวมทั้งการให้โอกาสผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

          2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)

          3.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

          4.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

          5.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

          6.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

          7.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          8.มีความเหมาะสมและสนใจต่อการเรียนด้านวิชาชีพที่สมัคร

          10.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเสมอภาคทั้งชายและหญิง รวมทั้งการให้โอกาสผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

          1.จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

          2.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ

          3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายโดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

          4.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

          5.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          6.มีความเหมาะสมและสนใจต่อการเรียนด้านวิชาชีพที่สมัคร

          7.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเสมอภาคทั้งชายและหญิง รวมทั้งการให้โอกาสผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

          1.กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 หรือเทียบเท่า

          2.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ

          3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายโดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

          4.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

          5.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

          6.มีความเหมาะสมและสนใจต่อการเรียนด้านวิชาชีพที่สมัคร

          7.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเสมอภาคทั้งชายและหญิง รวมทั้งการให้โอกาสผู้มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

          คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทั้งการศึกษาในโรงเรียน และการศึกษานอกโรงเรียน ไม่รับเทียบเท่าปวช. ปวท. และปวส.

          2.เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

          3.เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.5

          4.เป็นผู้ที่มีผลคะแนน GPAX, GPA (กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET รหัส 01-05 และผลการสอบแห่งชาติขั้นสูง A-NET วิชาภาษาอังกฤษ 2 (รหัส 13) คณิตศาสตร์ 2 (รหัส 14) วิทยาศาสตร์ 2 (รหัส 15)   

          5.เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

          6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

          7.เป็นผู้ที่ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร

          8.ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2550  และไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521

          9.ค่าสมัคร 200 บาท

          เอกสารประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัครตามแบบใบสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย

          3.ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับเทียบเท่าปวช. ปวท. และปวส.)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย

          4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน

          5.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย

          6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          7.ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมสำเนาภาพถ่าย ได้แก่

          -ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย (GPAX)

          -ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 5 กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

          -ผลสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รหัสวิชา 01-05

          -ผลสอบทางการศึกษาแห่งชาติสูง  (A-NET) 3 วิชา คือภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2           

          สถานที่ซื้อใบสมัคร

          -วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร.0-4254-0442

          -วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม  โทร.0-4259-7464

          -วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โทร.0-4251-1484

          -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม โทร.0-4254-3222

          -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โทร.0-4251-2196

          -คณะวิทยาการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เมือง จ.นครพนม

          -วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อ.เมือง จ.นครพนม โทร.0-4251-1142

          -กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4251-2511, 0-4251-3729 ต่อ 108

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104220  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 385 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์